International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 028-030
KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALİ OLGULARDA SPLENEKTOMİ SONRASI LENFOSİTOZ

VAHAP ASLAN1, MURAT DİNÇER1, ZAFER GÜLBAŞ1

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalı, ESKİŞEHİR

Keywords: kronik immün trombositopenik purpura, splenektomi, lenfositoz
Dalak, lenfosit trafiğinde rol oynayan önemli bir organdır ve sptenektomi uygulanan hastaların bir kısmında lenfositoz gelişmektedir. Bu artışın reaktif olduğu ileri sürülmekle beraber literatürde splenektomi sonrası kronik lenfositik lösemi geliştiği bildirilen olgular vardır. Kronik immün trombositopenik purpura (ITP) nedeniyle splenektomi uygulanan yaş ortalaması 43.3/yıl olan 3 erkek 14 kadın toplam 17 olgu lenfositoz açısından değerlendirildi. Lenfosit düzeyi 4000/µL ve üzerindeki olgular lenfositozlu olarak değerlendirildi. 17 olgudan 6 tanesinde (%35.2) lenfositoz geliştiği gösterildi. Bu olguların ortalama lenfosit değeri 5751.6 ± 1070.5/µL iken diğer 11 olguda bu değer 2809.0 ± 669.4/µL bulundu (p<0.001). Lenfosit subgrupları değerlendirildiğinde yüzde dağılım açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Absolü değerler karşılaştırıldığında; lenfositozlu grupta absolü B lenfosit sayısı 977.0 ± 510.0/µL iken ikinci grupta bu değer 353.6 ± 258.2/µL (p<0.05), absolü T helper (T4) lenfosit düzeyi lenfositozlu olgularda 1846.0 ± 357.3/µL iken ikinci grupta 782.2 ± 346,6/µL (p<0.001), absolü T supressör (T8) lenfosit sayısı, lenfositozlu olgularda 1750.5 ± 837.2/µL iken ikinci grupta 575.4 ± 220.3/µL bulundu (p<0.05). Absolü naturel killer (NK) hücre düzeyi, lenfositozlu olgularda 540.1 ± 444.4/µL iken lenfositoz saptanmayan olgularda 316.1 ± 139.6/µL idi. Ancak bu iki değer arasında istatistiksel fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak splenektomi yapılan olguların bir kısımda lenfositoz gelişmekte ancak bu artış lenfosit alt gruplarına da yansımakta, artış daha çok B lenfosit, T helper, T supressör lenfositte olmakta, NK hücrelerinde anlamlı düzeyde artış olmamaktadır.