International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 022-027
REFRAKTER-RELAPSLİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGULARDA İDA-FLAG KEMOTERAPİSİ

GÜRAY SAYDAM1, ŞAFAK YÜKSEL1, FAHRİ ŞAHİN1, SERDAR BEDİİ OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Keywords: ida-flag, refrakter-relaps aml, all, nhl
Fludarabin, yüksek doz sitozin arabinosid, idarubisin ve G-CSF'den oluşan kemoterapi protokolü, özellikle refrakter ya da nüks akut myeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve nüks malign lenfomalarda uygulanmakta ve etkin bir kemoterapi olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda, merkezimizde Ida-FLAG protokolü alan hastalarımızın sonuçlan retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 41.l±11.2 yıl olan, 7'si nüks-refrakter AML, 2'si nüks ALL ve 1'i de transforme low grade lenfoma olmak üzere toplam 10 hastaya bu protokol uygulanmıştır. Hastaların tamamı, daha önce multipl kemoterapi protokolleri almış, refrakter veya tekrarlayan nükslü olgulardır. Tüm vakalarımız nötropenik ateş, kanama, kemik iliği yetmezliği gibi komplikasyonlar nedeni ile exitus olmuşlardır. Literatür verilerinden. Ida-FLAG sonuçlarının daha iyi olduğu, mortalitenin daha az olduğu izlenmektedir. Bizim hastalarımızda, mortalitenin bu kadar yüksek olmasının nedeni, hasta grubumuzun tamamen refrakter, nüks ya da transforme olmuş hastalardan oluşması olarak kabul edilmiştir. Bu sonuçlarla daha ünce multipl kemoterapi almış, refrakter-relaps hematolojik maligniteli olgularda, Ida-FLAG protokolünün iyi bir seçim olmadığı kanaatine varılmıştır.