International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 016-021
AĞRILI KEMİK METASTAZLARININ PALYASYONUNDA TEK DOZ (500 CGY, 800 CGY) VE FRAKSİYONE (300X10 CGY) ŞEMALARININ ETKİNLİĞİ

MUZAFFER BEDRİ ALTUNDAĞ1, ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALİKOĞLU1, ZEKİ GURAN1

Ankara Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: kemik metastazları, palyasyon, radyoterapi, tek doz
Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Mayıs 1996 - Mart 1997 tarihleri arasında başvuran ağrılı kemik metastazlı olgular üç farklı doz ve fraksiyonda randomize radyoterapi programına alındı. Çalışmada uzun yıllardır uygulanan 10 günlük 300x10 cGy fraksiyone şeması, son yıllarda sıkça uyguladığımız yüksek tek doz 800 cGy ile literatürde bulunmayan düşük tek doz 500 cGy şemaları karşılaştırıldı. Sonuç olarak 42 hasta. 49 tedavi alanı değerlendirildi. Yaşlan 16-73 arasında değişen hastaların 29'u kadın ve primer histolojilerine göre %69'u meme kanseri idi. Ortalama takip süresi 303 gündü. Tek doz 500 cGy, 800 cGy ve 300x10 cGy uyguladığımız hastalardan sırasıyla %72, %76. %86 oranlarında toplam (parsiyel+komplet) cevap alındı. Cevap oranlan arasında istatistiki olarak bir fark bulunmadı. Ülkemizin sosyoekonomik koşullan, makina başına düşen hasta sayılarının yüksek olması, tedavi merkezlerinin henüz yaygınlaşmadığı göz önüne alındığında ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde tek dozluk şemaların uzun sağkalım beklentisi olmayan hastalarda uygun bir seçenek olduğu söylenebilir.