International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2 Page(s): 103-109
Erken Evre Malign Melanom Hastalarında Hematolojik Parametrelerin Prognostik Önemi

Huseyin Salih SEMIZ1, Seher Nazlı KAZAZ2, Necla DEMIR3, Zeynep Gulsum GUC4, Tugba YAVUZSEN5, Hulya ELLIDOKUZ5, Ilhan OZTOP5, Isil SOMALI5

1Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY
2Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, Department of Medical Oncology, Trabzon, TURKEY
3Sivas Medicana Hospital, Department of Medical Oncology Sivas, TURKEY
4Katip Çelebi University Atatürk Education and Research Hospital, Department Of Medical Oncology, İzmir, TURKEY
5Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Clinical Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Melanom, Adjuvan, İnflamasyon, Nötrofil, Lenfosit
Melanom oldukça kötü prognozlu bir malignitedir, fakat prognozu belirleyebilecek bir biyobelirteç yoktur. Nötrofil / lenfosit oranı (NLR) ve trombosit / lenfosit oranı (PLR), türetilmiş NLR (dNLR), mutlak nötrofil sayısı (ANC), mutlak lenfosit sayısı (ALC) gibi antitümoral yanıtın dolaylı belirteçleri yakın zamanda araştırılmaya başlanmıştır. Kronik inflamasyonun bir sonucu olarak artan NLR, PLR ve dNLR’nin birçok kanserde kötü prognoz ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, erken evre melanomalı hastalarda bu parametrelerin rolünü araştırmaktır. Kliniğimize evre I-III melanoma tanısıyla başvuran 120 hastayı ANC, ALC, mutlak trombosit sayımı (APC) ve ayrıca NLR, dNLR ve PLR değerleri ile tanı, relaps ve metastaz sırasında yapılan ölçümler ve bu ölçümlerin sağ kalım üzerine etkilerini değerlendirdik. Hematolojik parametreleri değiştirebilecek kronik enflamatuar bir hastalığı olan, steroid alan, aktif enfeksiyonu olan hastalar ve melanom dışında başka bir malignitesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ortalama takip süresi 52 aydı. OS ve DFS, NLR’nin 2.84 üzerinde olduğu hastalarda ve dNLR değeri 1,96’nın üzerinde olan hastalarda (p= 0.007) anlamlı olarak daha kötüydü. PLR değeri, OS ve DFS ile cinsiyet ve OS arasında ilişki yoktu. OS, 65 yaş üstü hastalarda anlamlı derecede daha kötüydü (p< 0.001). Bu sonuçlar, hematolojik parametrelerin, melanomun prognozunu tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermiştir.