International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 008-011
NON-HODGKİN LENFOMALARDA CD44V6 EKSPRESYONU

CENGİZ CEYLAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ ÖZSAN1, FATİH KUYUCUOĞLU1, MEHMET ALİ ÖZCAN1, BÜLENT ÜNDAR1

Dokuz Eylül University School of Medicine, Division of Hematology-Oncology, İZMİR

Keywords: non-hodgkin lenfoma, cd44v6, uluslar arası prognositik indeks
Uluslararası prognositik indeksin (IPI) kullanımı tüm lenfomalarda faydalı bulunmakla birlikte, prognositik alt grupların daha kesin belirlenmesi için bazı biyolojik değişkenlerin de tanımlanmasına gereksinim vardır. Non-Hodgkin lenfoma tanısı olan 38 hastaya ait doku örneklerinde CD44 adezyon molekülünün bir varyantı olan CD44v6'nın immünhistokimyasal boyanma özellikleri araştırıldı. CD44v6 ekspresyonu yüksek dereceli lenfomalarda düşük dereceli lenfomalara göre daha fazlaydı. IPI skoru 3 ve üzerinde olan hastalarda, IPI skoru 2'den az olan hastalara göre CD44v6 ekspresyonu daha yüksekti. CD44v6 ekspresyonu ile Ann Arbor sınıflaması, laktat dehidrogenaz düzeyleri, hastalık nüksü ve progresyonu, ekstranodal tutulum alan sayısı ve hemoglobin düzeyleri arasında bir anlamlılık saptanmadı. Yaşın 60 ve üzerinde olması ve B semptomlarının varlığı, CD44v6 ekspresyonu ile ilişkili bulundu. Lenfomalı hastalarda CD44 varyantları gibi değişik adezyon moleküllerinin ekspresyonu, prognoz belirlenmesinde önemli katkılar sağlayabilir.