International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2 Page(s): 072-080
Çocukluk Çağı Lösemilerinin Mikrorna Profili ve Tedavi İle Değişimi

Funda AKPINAR1, Aziz POLAT2, Yasemin Isik BALCI3, Hakan AKCA4, Hande SENOL5, Onur TOKGUN4

1Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Developmental and Behavioral Pediatrics Division, Ankara
2Isparta Private Hospital, Department of Pediatrics, Pediatric Hematology and Oncology Division, Isparta
3Private Tekden Hospitals, Department of Pediatrics, Pediatric Hematology Division, Denizli
4Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Denizli
5Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Denizli, TURKEY

Keywords: mikroRNA, Çocukluk çağı lösemileri
MikroRNA’lar, son zamanlarda kanser biyogenezinde etkili oldukları gösterilmiş, protein kodlamayan RNA’lardır. Etkilerini transkripsiyon sonrası gen modifikasyonu ile göstermektedirler. Çocukluk çağı hematolojik kanseri sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda çocukluk çağı hematolojik malignitelerinde miRNA ekspresyonu ve prognoz ile ilişkisini araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 26 hasta ve 5 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların 15’i akut lenfoblastik lösemi, 6’sı akut myeloblastik lösemi tanısı almış hastalardan ve 5 sağlıklı kontrolden oluşmaktaydı. Kontrol grubunu yaş ortalaması 9.2 ±2.2 yıl olup 3’ü erkek (%60), 2’si kızdı (%40). Akut lösemi hastalarının dokuzu (%42.9) kız, 12’si (%57.1) erkekti. Akut lösemi hastalarının ortalama yaşı 8,5 ±7,2 yıl, ortanca yaşı 5,7 yıl (1-27) olarak saptandı. Hastalardan kemoterapi öncesi ve tedavinin 1 ayı tamamlandıktan sonra periferik venöz örnek alınarak miRNA analizleri yapıldı. Akut lösemi hastalarında sağlıklı kontrollere göre let-7b, mir-31, miR-128-1, miR-218, miR-331, miR-372, miR-375, miR-422, miR-451 ve miR-520 ekspresyonları azalmış bulundu. ALL hastalarında miR-375 ekspresyonunun azaldığı, miR- 21, miR-222, miR-30, miR-145, miR-146a ve miR-155 ekspresyonunun arttığı saptandı. AML hastalarında miR-155’in ekspresyonu artarken, miR-10, miR-23, miR-218, miR-422, miR-451’in ekspresyonunun azaldığı görüldü. Lösemi hastalarında tedavi sonrası miR- 204, miR-7, miR-10, miR-30, miR-155, miR-192, miR-422, miR-451, miR-520, miR-548, miR-375, miR-1, miR-23 ve miR-146a’nın ekspresyonlarının arttığı; let-7b ve miR-132’nin ekspresyonlarının azaldığı saptandı. Lösemi hastalarının tedavi öncesi lökosit sayıları ile tedaviden sonra değişen miRNA’lardan miR-128-1 ve miR-331 ile lökosit sayısı arasında pozitif yönde ilişki bulundu Sonuç olarak miRNA’lar hematolojik malignitelerin patogenezinde, tedaviyanıtında, relaps ve prognozunda rol oynamaktadırlar.