International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1 Page(s): 054-062
Vulva Skuamöz Hücreli Kanserinde Prognostik Faktörler: Retrospektif Çok Merkezli Bir Çalışma

Oguzhan KURU1, Utku AKGOR2, Ilker CAKIR1, Ozgur TOSUN3, Ilkbal Temel YUKSEL4, Volkan ULKER4, Mutlu MEYDANLI5, Muzaffer SANCI1, Mehmet GOKCU1, Samet TOPUZ3, Ferah YILDIZ6, Mehmet SAKINCI7, Mehmet Coskun SALMAN2, Nejat OZGUL2, Kunter YUCE2, Ali AYHAN8

1Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Izmir, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
3Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncology, Istanbul, TURKEY
4Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Istanbul, TURKEY
5Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
6Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
7Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Antalya, TURKEY
8Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Metformin, Prognoz, Rekürrens, Survival, Vulvar kanser
Bu çalışma vulva kanserinde klinikopatolojik faktörlerin ve metforminin hastalıksız sağkalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) üzerine etkilerini olan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada ülkemizde 2011-2017 yılları arasında, 6 referans merkezde vulva kanseri nedeniyle primer radikal cerrahi uygulanan 142 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Median yaşı 67.0 olan hastalardan 124’üne radikal cerrahi ve inguinofemoral lenfadenektomi yapıldı. 22 aylık median takip süresince rekürrens oranı %33.8 olarak saptandı. Beş yıllık DFS ve OS oranları sırasıyla % 55.8 ve % 62.6 olarak gösterildi. Çok değişkenli analizlerde cerrahi sınır (HR: 6.4, p= 0.017; DFS için; HR: 13.6, p= 0.009 OS için) ve lenf nodu metastazı (HR: 4.1, p= 0.014 için DFS; HR: 6.3, p = 0.020 OS için) bağımsız prognostik faktörler olarak saptandı. Vulva kanserinde metformin kullanımın DFS ve OS’a istatistiksel olarak etkisi olmadığı görüldü.