International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 001-007
1990-2000 YILLARI ARASINDA TESPİT ETTİĞİMİZ 307 MEME KANSERİ VAKASININ KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

ALİ BORAZAN1, FARUK AKSOY1, ŞAMİL ECİRLİ1, CELALETTİN VATANSEV1

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Keywords: meme, kanser, evre, tedavi, yaşam süresi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Genel Cerrahi Anabilim Dallarında Ocak 1990-Haziran 2000 yıllan arasında yatırılarak tetkik ve tedavisi düzenlenen 307 meme kanseri olgusunun dosyalan refrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 49.2 ± 12.2 (18-90) yıl idi. En sık görülme yaşı 40-49 (%30.9) olarak saptandı. Hastaların en sık şikayeti ve fizik muayene bulgusu memede şişlik (%82.4) ve memede kitle (%86} olarak bulundu. Olguların 142'sinde sağ memede, 163'ünde sol memede ve 2 vakada da bilateral tümör tespit edildi. Klinik evrelemede olguların sıklıkla evre IIA (%29.6) ve IIB'de (%24.1) toplandığı görüldü. Histopatolojik olarak olguların büyük çoğunluğunda (%92.2) infiltratif duktal karsinom saptandı. Koltukaltında %66.7 oranında lenf bezi tutulumu tespit edildi. Olguların %76.5'ine primer olarak cerrahi, %19.5'ine primer olarak sistemik kemoterapi uygulandığı ve %4'üne de radyoterapi uygulandığı tespit edildi. Primer olarak kemoterapi veya radyoterapiden sonra klinik evrenin gerilediği %4 olguya cerrahi uygulandı ve cerrahi sonrası tüm vakalara sistemik kemoterapi verildi. Östrojen reseptörü 153 hastanın 63'ünde (+) olup, bu olgulara tamoxifen başlandı. 5 yıllık yaşam süresi 122 olguda %62.3 olarak belirlendi.