International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4 Page(s): 219-226
Endometrial Adenokarsinoma Hücre Proliferasyonunda Rho/Rho-Kinaz Yolağının Rolü

Rukiye Nalan TIFTIK1, Ismail UN1, Derya YETKIN1, Kansu BUYUKAFSAR2

1Mersin University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Mersin, TURKEY
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Mersin, TURKEY

Keywords: Endometrial adenokarsinoma, HEC 1A, Rho/ROCK yolağı, Proliferasyon
Bu çalışma, Rho/ROCK yolağının endometrial adenokarsinom HEC-1A hücrelerinin proliferasyonundaki olası rolünü araştırmıştır. Hücre proliferasyonu, xCELLigence sistemi kullanılarak izlendi. HEC1A hücreleri, Rho-kinaz (ROCK) inhibitörü, Y-27632 (10–7-10–5 M) ile, RhoA aktivatörleri, lisofosfatidik asit (LPA, 10–6 M) ve calpeptin(10–6 M) varlığında ve yokluğunda inkübe edildi. Hücre indeksi, 60, 72, 84, 96 ve 108 saatlik inkübasyonlarda değerlendirildi. Bulgular: Hem LPA hem de calpeptin, proliferasyonu 60-108 saatler arasında anlamlı şekilde arttırdı. 10–5 M Y-27632 (fakat 10–7 ve 10–6 M değil) LPA ve calpeptinin proliferatif etkisini tersine çevirdi. Öte yandan, Y27632 (10–7-10–5 M) tek başına test edilen tüm zaman noktalarında hücre çoğalmasını arttırdı. Rho aktivatörleri, LPA ve calpeptin, HEC1A hücrelerinde en azından kısmen Rho-kinaz yoluyla hücre proliferasyonunu indüklemiştir. ROCK inhibitörü, Y-27632, LPA ve calpeptinin etkisini tersine çevirdi, ayrıca bu inhibitör, tek başına hücre indeksinde bir artış sağladı. Bu durum daha fazla araştırmayı gerektirmektedir.