International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4 Page(s): 238-245
Kemik İliğine Metastaz Yapan Non-Hematolojik Malignansiler: Üçüncü Basamak Bir Merkezden Kayıt Tabanlı Tanımlayıcı Çalışma

Pelin AYTAN1, Nazım Emrah KOCER2, Mahmut YERAL1, Cigdem GEREKLIOGLU1, Mutlu KASAR1, Nur Hilal BUYUKKURT1, Suheyl ASMA1, Hakan OZDOGU3, Can BOGA1

1Adana Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Adult Bone Marrow Transplantation Unit, Adana, TURKEY
2Adana Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Adana, TURKEY
3Adana Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Adana, TURKEY

Keywords: Nonhematolojik malignansi, Kemik iliği, Biyopsi, Aspirasyon
Bu çalışmanın amacı, kemik iliğine metastaz yapmış olan nonhematolojik malignansilerin hematolojik anormallikler, radyolojik ve patolojik bulgular açısından değerlendirilmesidir. Ocak 2014 ile Ağustos 2018 arasında kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılan tüm hastalar retrospektif olarak incelendi. Nonhematolojik bir malignansi tarafından kemik iliği metastazı olan hastalar değerlendirildi. 18 yaşından küçük hastalar, hematolojik malignansisi olan hastalar, supresif etki altında kemoterapi tedavisi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Perifer kan değerlendirme, görüntüleme ve kemik iliği değerlendirme sonuçları ve sağkalım verilerini da içeren hasta özellikleri hasta dosyalarından,ve elektronik bilgisayar veri tabanından elde edildi. 1831 tane kemik iliği biyopsi ve aspirasyon içinden 30 vaka tespit edildi. En sık görülen malignansiler meme (%36.7), prostat (%13.3), mide (%13.3) ve akciğer (%13.3) adenokanserleri idi. PET/ CT ve CT ile vakaların sırasıyla %90.9 ve %75’inde radyolojik bulgular tespit edildi. Hastaların %43.3’ü çalışma süresinde öldüler ve kemik iliğinden ölüme kadar geçen ortanca süre 2 ay idi. Anemi, trombositopeni ve lökopeni sırasıyla vakaların %90, %73.3 ve %20’sinde mevcut idi. Hipoalbuminemi vakaların %40’ında vardı. Tüm vakalarda tanı biyopsi ile konulurken, aspirasyon hastaların %40’ında infiltrasyonu tespit etti ve 4 metastatik hastada (%13.3) aspirasyon yalancı negatif idi. Hastaların %46.7’sinde aspiarsyon sonucu dry tap olarak geldi. Evre 3 fibrozis %76.7 oranında tespit edildi. Kemik iliği değerlendirmesi minimal invaziv bir tekniktir ve çok faydalı klinik veri sağlar fakat sağkalımın kemik iliği değerlendirmesinden sonra çok kısa olması ve PET/CT’nin belirgin özgünlüğe sahip olması nedeniyle tümör evresi bilinen hastalarda kemik iliği metastazının konfirmasyonuna gerek yoktur.