International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 4 Page(s): 191-197
Meme Kanserinde 3 Boyutlu Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlama Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması

Beyza SIRIN OZDEMIR1, Orkun KIRECCI2

1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Antalya, TURKEY
2University of Health Sciences, Tepecik Training & Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, İzmir, TURKEY

Keywords: Radyoterapi, Meme kanseri, 3BKRT, YART, Homojenite indeksi
Meme kanseri hastalarında uzun süreli yüksek sağkalım oranları göz önüne alındığında, radyoterapi (RT) ile ilişkili kalp ve akciğer hasarını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek diğer komplikasyonları önlemek için en uygun RT tekniğini belirlemek çok önemlidir. Çalışmamızda, meme kanseri tanılı hastalarda, hedef hacimler ve risk altındaki organlar açısından üstün olan RT tekniğini belirlemeyi amaçladık. Modifiye radikal mastektomi uygulanan 20 meme kanseri tanılı hastayı dahil ettik. Tarafımızca her hasta için 2 farklı tedavi planı (3BKRT ve YART) çalışıldı. Göğüs duvarı, supraklavikular, aksiller ve/veya mammaria interna lenfatik bölgeler klinik hedef hacim (CTV) olarak konturlandı. Planlanan hedef hacim (PTV), CTV’ye 0.5 cm marj (posterior marj 0.3 cm) verilerek oluşturuldu. Hedef hacimlerin ve normal doku hacimlerinin (kontralateral meme, kalp, ipsilateral akciğer) aldığı dozlar ile homojenite indeksleri (HI) karşılaştırıldı. Kalp, karşı meme ve aynı taraf akciğer için sırasıyla; Dmean ve V25, Dmean ve Dmax, D5 ve D20 değerlendirildi. Ek olarak, PTV için D2, D98, D95 ve Dmean değerleri incelendi. İstatistiksel analiz için Mann Whitney testi kullanıldı ve p< 0.05 değeri anlamlı kabul edildi. YART tekniği, PTV, normal doku hacimleri ve HI açısından 3BKRT’den daha üstündür. Bununla birlikte, ışınlanmış karşı meme hacmi 3BKRT tekniğinde daha azdır.