International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 157-167
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Lamin Protein Gen Ekspresyonu

Ayse OZKAN1, Ibrahim BAYRAM1, Gulay SEZGIN1, Can ACIPAYAM1, Serhan KUPELI1, Atila TANYELI1

Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology and Pediatric Bone Marrow Transplantation Unit, Adana,TURKEY

Keywords: Akut lenfoblastik lösemi, Çocukluk çağı, Lamin proteinleri
Akut lenfoblastik lösemi (ALL), çocuklarda en sık görülen kanserdir. Prognostik faktörlerin tanımlanması, modern tedavi denemelerinin tasarımı ve analizi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı ALL’lerinde lamin A/C, lamin B1 ve lamin B2 proteinlerinin gen ekspresyon durumunun saptanması ve prognoz ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan 64 hasta ve 35 kontrol olgu çalışmaya dahil edildi. Tanı anında ve indüksiyon kemoterapisi bitiminde lamin A/C, lamin B1 ve lamin B2 protein gen kspresyonları Real Time PCR yöntemi ile çalışıldı.ALL hastalarımızda, tanı anında bakılan lamin B1 protein gen ekspresyonu kontrol grubuna göre belirgin olarak düşük bulundu (p= 0,001). Tanı anındaki lamin protein gen ekspresyonu düzeyleri ile indüksiyon kemoterapisi sonrasında bakılan lamin protein gen ekspresyonu düzeyleri karşılaştırıldığında; indüksiyon kemoterapisi verildikten sonra lamin A/C ve B2 protein gen ekspresyon düzeylerinin anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (her iki değeri p= 0.0001). Lamin B1 protein gen ekspresyon düzeyindeki azalmanın ise anlamlı olmadığı görülmüştür (p:0,403). Kontrol grubu ile indüksiyon kemoterapisi sonrasındaki lamin düzeyleri karşılaştırıldığında ise tüm lamin protein gen ekspresyon düzeylerinde anlamlı bir azalma saptanmıştır (tüm p değeri 0.0001 idi). Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerinde, lamin B1 protein gen ekspresyonu, tanısal bir belirteç olarak, lamin B2 protein gen ekspresyonu ise prognostik bir belirteç olarak kullanılabilir.