International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 147-156
Rektum Kanserinde Neoadjuvan Radyoterapi Uygulamasında SIB (Simultaneous Integrated Boost) tekniği kullanarak Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART), Volumetrik Modulated Ark Terapi (VMAT) ve Helikal Tomoterapi (HT) yöntemlerinin Dozimetrik ve Integral Doz Açısından Karşılaştırılması

Oztun TEMELLI1, Mehmet DEMIRTAS1, Berat Tugrul UGURLU1, Harika Gozukara BAG2

1Department of Radiation Oncology, Inonu University, Faculty of Medicine, Malatya, TURKEY
2Department of Biostatistics, Inonu University, Faculty of Medicine, Malatya, TURKEY

Keywords: Rektum Kanseri, İntegral doz, Yoğunluk ayarlı radyoterapi, Volumetrik Modulated Ark Tedavi, Helikal Tomoterapi
Bu çalışmanın amacı rektum kanserinde neoadjuvan radyoterapi uygulamasında SIB (Simultaneous Integrated Boost) tekniği kullanarak Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART), Volumetrik Modulated Ark Terapi (VMAT) ve Helikal Tomoterapi (HT) yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma için toplam 10 hasta randomize olarak seçildi. Her hasta için IMRT,VMAT ve HT olmak üzere 3 ayrı plan yapıldı. Simultaneous Integrated Boost (SIB) tekniği kullanılarak pelvik lenf nodlarına 45 Gy; rektum ve mezorektuma 50 Gy 25 fraksiyonda reçetelendirildi. PTV parametreleri, Integral doz, Doz volüm histogramları (DVH) ve risk altındaki organlar 3 ayrı planda değerlendirildi.PTV Dmax, Integral doz en düşük HT’de sağlanmıştır. D2 en az HT’de; D98 en yüksek HT’de bulunmuştur. Homojenite indeksi (HI) arasında fark bulunmazken konformite indeksi (CI) IMRT ve VMAT’da daha iyi bulunmuştur. Toplam MU ve ışınlama süreleri ise HT’de yüksek bulunmuştur. Riskli organlardan mesane en iyi HT’de, bağırsak 35 Gy alan hacim en az VMAT’da 45 Gy alan hacim ise IMRT’de sağlanmıştır. Sağlıklı doku 5 Gy ve 10 Gy alan hacim (cc) en çok HT’de, 20 Gy alan hacim (cc) ise IMRT ‘de yüksek bulunmuştur. Pelvik tüm kemiklerde ortalama V10, V20, V30, V40, Dmean değeri HT ‘de daha yüksek bulunmuştur.