International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 139-146
Prostat Kanserinde Hasta Özellikleri Ve Hormonal Tedaviye Yanıtın Süresi, Docetaksel Sonrası Abirateron Tedavisinin Sonuçlarını Öngörüyor mu?

Goksen INANC IMAMOGLU1, Tulay EREN1, Nuriye YILDIRIM OZDEMIR2, Cengiz KARACIN1, Sertac CIMEN3, Ebru CILBIR1, Dogan YAZILITAS1

1University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Research and Training Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Yildirim Beyazit University, Numune Research and Training Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Research and Training Hospital, Department of Urology, Ankara, TURKEY

Keywords: Hormonal tedavi, Abirateron asetat, Kastrasyon direnci zamanı, Prostat kanseri
Kastrasyona dirençli prostat kanseri tedavisinde dosetaxel sonrası abirateron asetat uygulanan hastalarda hasta karakteristikleri ve kastrasyon direnci zamanı (time to castration resistan prostate cancer-TTCRPC) ile ikincil hormonal tedaviye bağlı progresyonsuz sağkalım arasındaki ilişkiyi belirlemek için bu çalışma planlandı. 2010 ve 2018 yılları arasında Ankara’da iki Onkoloji merkezinde metastatik kastrasyon rezistan prostat kanseri (mCRPC) tedavisi sonrası Abirateron Asetat (AA) ile tedavi edilen hastaların verileri retrospektif olarak analiz edildi. Sonuçları değerlendirilen 76 hastaya hastane etik kurul onayı alındı. Hastaların 63’ünde karşılaştırmalı sonuçlar elde edildi. Ortalama Androjen Deprivasyon Süresi (ADT) 20 aydı. Dosetaksel kemoterapisi ortalama 7 kür uygulandı ve 9 aylık ortalama remisyon süresi görüldü. Abirateron Asetat sonrası ortalama progresyonsuz sağkalım 27 ay olarak hesaplandı. Tek değişkenli analizde, hastanın tanı anındaki PSA değerinin ortalama değerden düşük olması ve 8’in altındaki Gleason skoru uzamış progresyonsuz sağkalım ile anlamlı olarak uyumlu olarak bulundu. Çok değişkenli analizde ise, yalnızca PSA’nın tanı anındaki değerinin progresyonsuz sağkalımı etkilediği gözlendi. Önceki hormon tedavisi 18 aydan uzun olan hastalardaki AA sonrası progresyonsuz sağkalım süresi belirgin olarak iyi gözlendi ve %39 oranında risk azalması saptandı. Bu bulgular ışığında, tanı anında PSA değeri düşük olan ve uzun kastrasyon direnci zamanı olan hastalara kemoterapiden sonra progresyon olduğunda, Androjen Reseptörü (AR) ekseni hedefli tedavi seçeneğinin uygulanmasını önerebiliriz.