International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 123-129
KLL’li Hastalarda CD25 Ekspresyonu Otoimmünite ile İlişkilidir

Hacer Berna AFACAN OZTURK1, Abdulkerim YILDIZ1, Murat ALBAYRAK1, Cigdem PALA1, Senem MARAL1, Mesude FALAY2

1University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2University of Health Sciences, Numune Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: CD25, Kronik Lenfositik Lösemi, Otoimmünite, Akım sitometri
CD25’in KLL (Kronik Lenfositik Lösemi) vakalarında daha fazla eksprese edildiği gösterilmiştir. Ancak prognostik bir öneminin olup olmadığı ile ilgili çelişkili çalışmalar mevcuttur. Biz de kendi vakalarımızda CD25’in prognostik önemine bakmak istedik. Haziran 2009 ve Nisan 2018 tarihleri arasında kliniğimizde KLL tanısı almış 160 hastanın retrospektif olarak hastane kayıtları ve tanı anındaki akım sitometri sonuçları incelendi. CD25 hücre yüzeyi ekspresyonu olan ve olmayan olgular, overall survival ve time to treatment için değerlendirildiğinde her ikisi içinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı tespit edilmiştir (Grafik 1, p> 0.05 ve Grafik 2, p> 0.05). Ancak CD25 negatif olan grupta otoimminositopeni, istatistiksel olarak daha fazla görüldü. CD25’in KLL’de prognostik bir önemi olmadığını gösterdik. Ancak CD25 negatifliği ile otoimmunsitopenilerin sıklığının istatistiksel olarak arttığını gördük. Çalışmamız CD25 ekspresyonunun KLL hastalarında otoimminositopeni ile ilişkisini gösteren ilk çalışma olduğu için bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilir ve klinisyenlerin klinik pratikte bu konuya dikkatlerini çekebilir.