International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 117-122
Heterotopik Ossifikasyon Profilaksisi için Radyoterapi Sonuçları: Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinden Tek Merkez Deneyimi

Mustafa KANDAZ1, Ozlem AYNACI2, Emine CANYILMAZ1, Osman AYNACI3, Adnan YONEY1

1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Trabzon, TURKEY
2Kanuni Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Trabzon, TURKEY
3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics Surgery, Trabzon, TURKEY

Keywords: Heteretropik ossifikasyon, Radyoterapi
Heterotopik ossifikasyon dokularda de novo kemik oluşumuyla karakterize atipik bir süreçtir ve cerrahi, travma ve genetik bozukluklardan kaynaklanabilir. En sık etkilenen bölgeler kalça, diz, dirsek ve temporomandibular eklemlerdir. Çalışmanın amacı, radyoterapinin Heterotopik ossifikasyonun önlenmesindeki etkinliğini değerlendirmektir. 1997-2017 yılları arasında Heterotopik ossifikasyon için radyoterapi profilaksisi uygulanan 84 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 47’si (% 56) erkek, 37’si (%44) kadındı. Ortalama yaş 50.4 ± 14.1 (dağılım: 17-82) yıl idi. RT alanlarına göre; sağ kalça eklemi 35 (%42), sol kalça eklemi 33 (%40), bilateral kalça eklemi 2 (%2), sağ dirsek 10 (%11) ve sol dirsek 4 (%5). Ortalama 95 ve 104 aylık takipte dirsek bölgesi hastalarından 1 (%7) hastada ve kalça bölgesi hastalarından 8 (% 11) hastada radyoterapi sonrası Heteretropik ossifikasyon oluşmuştur. Tüm hastalar incelendiğinde; cinsiyet (p= 0.319), yaş (p= 0.158), etiyoloji (p= 0.167), tedavi alanı (p= 0.532), radyoterapi tekniği (p= 0.502) ve cerrahi ile radyoterapi arasındaki süre (p = 0.469) Heterotopik ossifikasyon oluşumu riskine göre istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tek fraksiyonda 800 cGy radyoterapi, Heteretropik ossifikasyon oluşumu için yüksek risk altındaki hastaların profilaksisinde güvenli ve etkili bir tedavi modalitesidir. Fraksiyonel tedaviler daha geniş tedavi alanları için kullanılabilir, ancak deneyim sınırlıdır.