International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 079-087
Tedavi Öncesi İnflamatuar İndeksler İle Birinci Basamak Platin Temelli Kemoterapi Yanıtı Ve Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Hastaların Pronozu Arasındaki İlişki

Mevlude INANC1, Oktay BOZKURT1, Ayse OCAK DURAN2, Metin OZKAN1, Mustafa ALTINBAS3

1Erciyes University Faculty of Medicine. Department of Medical Oncology, Kayseri TURKEY
2Ankara Oncology Training and Research Hospital. Department of Medical Oncology, Ankara TURKEY
3Diskapi Yildirim Beyazid Education and Research Hospital. Department of Medical Oncology, Ankara TURKEY

Keywords: Küçük hücreli akciğer kanseri, Nötrofil-lenfosit oranı, Trombosit-lenfosit oranı, Prognoz
İmmun sistem kanser hastalığının progresyonunda önemli rol oynar. Bazı çalışmalar nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranının (PLO) birçok kanserde prognostik göstergeler olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada NLO ve PLO’nun platin bazlı kemoterapi ile tedavi edilen küçük hücreli akciğer kanserinin (KHAK) sağkalımını tahmin edip etmediğini araştırdık. KHAK tanısı ile sisplatin + etoposid kemoterapisi alan 177 hasta çalışmaya alındı. Kemoterapiye verilen yanıtlara göre; Progresif hastalık grubu (PD) veya yanıtlı grup (Komple Yanıt + Kısmi yanıt + Stabil Hastalık) şeklinde 2 gruba randomize edildi. ≥ 5 NLO değeri yüksek olarak kabul edildi. Başlangıç NLO açısından iki grup arasında fark yoktu. Ancak kontrol NLO değerleri gruplar arasında farklıydı. Kemoterapi sonrası NLO değerleri başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında her iki grupta da anlamlı olarak azaldı (PD grubu p= 0.05; Yanıtlı grub p= 0.013). NLO değeri < 5 olan hasta grubunun NLO değeri ≥ 5 hasta grubuna göre genel sağkalım süreleri uzundu (10’a karşı 7 ay; p= 0.015). Yaş. NLO. sigara içimi. ECOG PS 2 ve evre genel sağkalım (GS) için bağımsız prognostik faktör olarak belirlendi (p değerleri sırasıyla; p< 0.001. p= 0.006. p= 0.05. p= 0.02. p= 0.03). Fakat PLO. GS için bağımsız prognostik bir faktör olarak tespit edilmedi. Bu çalışmada NLO ve SCLC arasındaki ilişkiyi değerlendirdik ve NLO’nun SCLC’li hastalarda potansiyel prognostik serum belirleyicisi olduğunu tespit ettik (p= 0.006). Ayrıca aktif sigara içiciliği (p= 0.05). ileri yaş (p< 0.001). düşük performans (p= 0.02) ve yaygın hastalık durumunun (p= 0.03) SCLC hastalarında prognostik faktörler olarak saptadık.