International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 4 Page(s): 254-260
Pediatrik Kemoterapi Protokolü (BFM) Erişkin Akut Lenfoblastik Lenfomada Genel Sağkalımda Üstündür

Ayse Muge KARCIOGLU1, Mufide OKAY2, Yahya BUYUKASIK2, Umit Yavuz MALKAN3, Nilgun SAYINALP2, Haluk DEMIROGLU2, Hakan GOKER2, Salih AKSU2, Osman Ilhami OZCEBE2, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU2

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Erişkin akut lenfoblastik lösemi, Prognoz, Erişkin protokol, BFM
Akut lenfoblastik lösemi (ALL), lenfoid blast hücrelerinin klonal malign proliferasyonu ile karakterize neoplastik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, hasta kohortumuzda erişkin ALL protokolleri ile kemoterapiyi, pediatrik rejim BFM-95 protokolünü karşılaştırmaktır. Hematoloji Anabilim Dalı veritabanına 2003-2016 yılları arasında akut lenfositik lösemi olarak kaydedilmiş 17 yaş ve üstü hastaların verilerini geriye dönük olarak derledik. Demografik veriler, kemoterapi protokolleri, kemoterapiye bağlı yan etkiler, hastalıksız sağkalımlar (DFS) ve geri kalan 101 hastanın genel sağkalımları (OS) karşılaştırıldı. Hastaların yaş ortalaması 33.6 ± 14.5 idi. Hastaların %80’i BALL, %15’i T-ALL,% 5’i Ph+ ALL fenotipinde idi. Koagülopati BFM-95 alan hastalarda daha fazla görüldü (p= 0.002) Koagülopatinin dışında protokoller arasında anlamlı bir fark yoktu. Tam remisyon oranı (CR), BFM-95 protokol grubunda% 100, Hyper-CVAD grubunda %70 ve CALGB alan grupta %60 idi. Üç yıllık OS oranı, BFM-95 alan hastalarda %89 idi. Hyper-CVAD alan hastalarda% 41 ve CALGB grubunda %53 (p= 0.022) idi. BFM-95 alan hastaların 40 yaşın altında olması nedeniyle BFM-95 protokolünü daha net bir şekilde değerlendirebilmek için OS; 40 yaşın altındaki hastalarda ayrı ayrı incelendi ve BFM-95 grubunda OS’nin tekrar anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p= 0.014). BFM-95 protokolünün iyi tolere edildiği ve yetişkin hastalarda L-asparaginaz ve steroid bağımlı yan etkiler açısından dikkatli olduğunda sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir.