International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 4 Page(s): 248-253
Rituksimab Çağında Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Bulky Kitlenin Tedavi Yanıtı ve Genel Sağkalıma Etkisi

Rafet EREN1, Muzaffer Ece HAKAN2, Ceyda ASLAN3, Mehmet Hilmi DOGU3, Sermin ALTINDAL3, Osman YOKUS3, Elif SUYANI3

1University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Hematology, İstanbul, TURKEY
2University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İstanbul, TURKEY
3University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital, Department of Hematolgy, İstanbul, TURKEY

Keywords: Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Bulky kitle, Rituksimab
Bu çalışmada R-CHOP kemoterapisi alan diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) hastalarında tanı anında bulky kitle varlığının prognostik değerini incelemeyi amaçladık. 86 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar bulky kitle varlığına göre iki gruba ayrıldı. R-CHOP tedavisi alan hastalarda bulky hastalığın tedavi yanıtı ve genel sağkalım (GS) üzerindeki etkileri değerlendirildi. Yirmi beş (%28.7) hastada bulky kitle bulunmaktaydı. Bulky kitlesi olan 25 hastanın 16’sında (%64) tam yanıt (TY) elde edilirken bulky kitlesi olmayan 59 hastanın 53’ünde (%90) TY elde edildi (p= 0.015). Medyan 17 aylık (3-86 ) takip süresinde 16 hasta (%18.6) öldü. Bu hastaların 9’unda bulky hastalık bulunmaktaydı. Takip süresinin sonunda GS olasılığı bulky kitlesi olan hastalarda %54 iken bulky kitlesi olmayanlarda %87 idi (p= 0.007). Cox regresyon analizi bulky hastalık varlığının GS üzerine olumsuz etkisi olduğunu gösterse de (p= 0.012), bu etki IPI skorundan bağımsız değildi (p= 0.078). Çalışmamızın sonucunda R-CHOP rejimi ile tedavi edilen DBBHL hastalar ında bulky kitle varlığının kötü prognostik bir belirteç olduğunu saptadık.