International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 4 Page(s): 224-229
Pulmoner Metastazektomi Uygulanan Hastalarda Glasgow Prognostik Skoru’nun Prognostic Önemi

Ulas KUMBASAR1, Melih OZERCAN1, Sevilay KARAHAN2, Erkan DIKMEN1, Metin DEMIRCIN1, Riza DOGAN1

1Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Biostatistics, Ankara, TURKEY

Keywords: Metastazektomi, Sağkalım, GPS
Primer tümörün kontrol altında olduğu izole akciğer metastazı bulunan birçok kanser türünde pulmoner metastazektomi standart tedavi olarak kabul edilir. Glasgow prognostik skoru (GPS) serumdaki C-reaktif protein ve albümin değerleri arasındaki ilişki ile elde edilir ve bazı primer kanser türleri için potansiyel bir prognostik faktördür. Bu çalışmanın amacı, bazı kanser türlerinde pulmoner metastazektomi uygulanan hastalarda GPS skorunun prognostik rolünü incelemektir. Bu amaçla, pulmoner metastazektomi uygulanmış olan toplam 142 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar primer tümörlerinin histolojik tiplerine göre beş gruba ayrıldı: Gastrointestinal tümörler (Kolorektal, gastrik ve kolanjiyoselüler karsinomlar, n= 43), sarkomlar (Osteosarkom, kondrosarkom ve sinoviyal sarkom, n=38), meme karsinomu (n= 16), genitoüriner sistem karsinomları (Serviks ve endometriyum, n= 10) ve mikst karsinomlar grubu (n= 35). GİS, GÜS ve mikst karsinomlu hastalarda GPS skorunun yüksekliği ile kötü sağkalım arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırası ile p= 0.05, p= 0.046 ve p= 0.03). Sarkom ve meme karsinomu gruplarında ise GPS skoru yüksek olan hastaların prognozunun daha kötü olduğu saptanmasına rağmen ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (sırası ile p= 0.056 ve p= 0.081). Sonuç olarak, GPS skoru birçok kanser türünde metastatik akciğer kanserlerinin sağkalımını değerlendirmek amacıyla potansiyel prognostik bir belirteç olarak kullanılabilir.