International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 4 Page(s): 212-217
REZEKE EDİLEMEYEN AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA KLİNİK SEYİR

METİN ÖZKAN1, ÖZLEM ER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, H. ŞENOL COŞKUN1, FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, ERAY KARAHACIOĞLU1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD, KAYSERİ

Keywords: adenokarsinom, rezeke edilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri, prognoz
Akciğer adenokarsinomu epidemiyolojik ve klinik seyir açısından diğer küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinden farklı özellikler gösteren bir tümördür. Çalışmamızda aynı tarihler arasında rezeke edilemeyen akciğer adenokarsinom tanısı alan 27 hasta ile diğer histolojik alt tiplerde 80 hasta klinik seyir açısından karşılaştırıldı. Akciğer adenokarsinomu tanısı alan kadın hasta ve evre IV hasta oranı diğer gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla idi (sırasıyla p=0.007 ve p=0.03). Adenokarsinom hastalarının %52' sinde mediastinal lenf nodu tutulumu ve %77' sinde periferik yerleşimli kitle vardı. Adenokarsinom hastalarında ortanca progresyonsuz yaşam süresi 6 ay, bir yıllık progresyonsuz sağkalım %13 idi. Ortanca genel yaşam süresi 8 ay, bir yıllık genel sağkalım %24, iki yıllık genel sağkalım %12 iken, diğer gruba göre sağkalım süreleri daha kısa idi. Fakat aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Sırasıyla p=0.6 ve p=0.14). Sonuç olarak akciğer adenokarsinomu kadınlarda sık görülür, genellikle periferik yerleşimli, uzak organ ve mediastinal lenf nodu metastaz potasiyeli daha yüksek ve prognozu daha kötüdür.