International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 3 Page(s): 147-153
MATRA Aracılı miR-150’nin Transfeksiyonu ile İnsan Akut Myeloid Lösemi Hücrelerinde Resveratrol’ün MDM2,RUNX3,RB Gen Ekspresyonları ve Apoptoz Üzerine Etkisi

Tugce B. OKCANOGLU1, Sunde Y. SUSLUER2, Cagla KAYABASI2, Besra O. YELKEN2, Guray SAYDAM3, Cigir B. AVCI2, Cumhur GUNDUZ2

1Near East University, Vocational School of Health Services, Medical Biology Department, Lefkosa, North Cyprus
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Izmir, TURKEY
3Ege University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY

Keywords: miR-150, Akut myeloid lösemi, MATRA, Resveratrol, Gen ekspresyonları
Akut myeloid lösemi (AML), hematopoetik malignitelerin heterojen bir grubudur. “Magnet assisted transfection” (MATRA), non-viral transfeksiyon metodlarında oldukça etkilidir. Çalışmamızda; İnsan promiyelositik lösemi (HL-60) hücrelerine MATRA ile MicroRNA150 (miR-150) transfekte edilip; MDM2,RUNX3,RB gen ekspresyon değişimleri ve resveratrolün apoptotik etkisini değerlendirmeyi amaçladık. MATRA, miR-150 transfeksiyonu için non-viral taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Hl-60 hücrelerinde Resveratrolün IC50 dozu, Fahri et al tarafından saptanmıştır. Resveratrol ve miR-150 ile transfekte edilmiş HL-60 hücrelerinde apoptoz ve MDM2, RUNX3, RB gen ekspresyon analizleri yapıldı. HL-60 hücrelerinde Resveratrolün IC50 dozu, 5 µM olarak saptandı. kontrol hücreleriyle karşılaştırıldığında; HL-60 hücrelerinde sırasıyla; miR-150, miR150-Resveratrol kombinasyonu, resveratrolün tek başına apoptozu 6.48, 6.93 ve 4.54 kat indüklediği tespit edilmiştir. Kontrol hücrelerine göre miR-150 tranfeksiyonu yapılanlarda MDM2, RUNX3, RB gen expresyonlarının sırasıyla 1.7, 1.3 ve 1.4 kat azaldığı; miR-150-resveratrol kombinasyonlarında ise MDM2 ekspresyonu 2.73 kat artmış; RUNX3 ve RB ekspresyonları sırasıyla; 6.1, 1.07 kat azalmıştır. Resveratrol ile kombinasyonda MDM2, RB sırasıyla 2.9 ve 1.4 kat azalmıştır. miR-150- resveratrol ve resveratrol kombinasyonları ile tedaviyi takiben gen ekspresyon değişimleri ve apoptotik etkiyi indüklemeleri; non-viral miR-150 transfeksiyonunun lösemi hücrelerinde etkili olabileceğini göstermektedir.