International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 4 Page(s): 206-211
GASTRİK KARSİNOMADA PERİTONEAL LAVAJ SİTOLOJİSİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ

İBRAHİM KARATAŞ1, ZAFER ERGÜL1, DİCLEHAN ÜNSAL1, AYTUĞ ÜNER1, İSMET BARAN1

SSK Ankara Eğitim Hastanesi III. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Keywords: peritoneal lavaj sitolojisi, prognoz, gastrik kanser
Peritoneal serbest tümör hücrelerinin gastrik kanserli hastaların peritoneal lavaj sıvısında mikroskopik olarak tespit edilmesi peritoneal rekürrens ve kötü prognoz için kullanışlı bir belirteçtir. Bu çalışmanın amacı intraoperatif peritoneal lavaj sitolojisinin prognostik önemini belirlemektir ve tümör belirteçleri ile peritoneal lavaj sitolojisi ve genel sağkalım arasındaki korelasyon da çalışılmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında gastrik kanser tanısıyla ameliyata alınan 55 hastanın peritoneal yıkama örneklerinde serbest peritoneal tümör hücrelerinin varlığı sitolojik incelemeyle değerlendirildi. Peritoneal sitolojisi pozitif olan tüm hastalarda serozal infiltrasyon (T3/ T4) mevcuttu. Pozitif peritoneal sitoloji kötü prognoz ve peritoneal rekürrensin bir belirteci idi: 12 aylık sağkalım oranı ve medyan sağkalım süresi, sırasıyla pozitif olgular için %8 ve 5.5 ay ve negatif olgular için %58 ve 19 ay olarak bulundu . Peritoneal sitoloji, cinsiyet, yaş ve CEA arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı, ancak CEA ve CA 19.9 pozitifliği arasında ve ayrıca CA 19.9 pozitifliği ile evre ve peritoneal sitoloji arasında korelasyon tespit edildi. Peritoneal yıkamanın intraoperatif sitolojik incelemesi peritoneal kavitedeki serbest malign hücrelerin varlığını saptayabilmekte ve hastanın prognozunu belirlemede kullanılabilmektedir.