International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 2 Page(s): 069-078
Başlangıç 18F-FDG PET/CT Temelli Yüksek Metabolik Tümör Volümü (MTV) ve Toplam Lezyon Glikoliz Değerleri Yeni Tanı Konulmuş Kanser Hastalarında Metabolik Bozuklukları Gösterebilir

Aysun CETIN1, Ummuhan ABDULREZZAK2, Semih YILMAZ1,7, Gokmen ZARARSIZ3, Soner AKKURT4, Mahmut UCAR5, Leylagül KAYNAR5, Esra YILDIZHAN5, Esra E. TURAK5, Ersin OZASLAN5, Kursat GUNDOGAN6, Mevlude INANC5, Mustafa KULA2, Mustafa CETIN5

1Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Kayseri, TURKEY
2Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Kayseri, TURKEY
3Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Kayseri, TURKEY
4Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Kayseri, TURKEY
5Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Haematology and Oncology, Kayseri, TURKEY
6Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kayseri, TURKEY
7Erciyes University, Faculty of Agriculture, Department of Enzyme and Microbial Biotechnology, Kayseri, TURKEY

Keywords: MTV, TLG, BMR, akciğer kanseri, meme kanseri
Bu çalışma PET/CT’den elde edilen tüm vücut Metabolik Tümör Volümü (MTV, mm3) ve Toplam Lezyon Glikoliz (TLG) değerlerinin kanser hastalarında metabolik bozuklukları tahmin etmedeki rolünü araştırmak için yapıldı. Prospektif kohort çalışmada başlangıç PET/CT evrelemesi yapılan yeni tanı konmuş solid tümör hastaları değerlendirildi. Tüm hastalarda PET/CT parametresi olarak SUV değerlerinin yanında MTV ve TLG değerleri de ölçüldü. Hastaların başlangıç metabolik durumu bazal metabolizma hızları, serum vitamin, mineral ve biyokimyasal metabolit düzeyleri ve antioksidan enzim kapasiteleri ile değerlendirildi. MTV ve TLG değerleri ileri evre hastalık ve metastaz varlığının yanı sıra artmış BMR, yüksek LDH ve düşük albümin değerleri gibi kanserin yol açtığı metabolik bozukluklar ile anlamlı ilişki gösterdi (p< 0.05). Yüksek BMR için MTV ve TLG eşik değerleri ve duyarlılık ve seçicilik oranları sırası ile MTV için ≥ 52400 mm3 (0.84 ve 0.63) ve TLG için ≥ 274208 (0.84 ve 0.63) olarak bulundu. Aynı değerler yüksek LDH bakımından MTV ve TLG için sırasıyla ≥ 219520 mm3 (0.52 ve 0.88) ve ≥ 411792 (0.78 ve 0.58) olarak bulundu. Bu değerler düşük albümin yönünden sırasıyla MTV için ≥ 89520 mm3 (0.63 ve 1.00), TLG için ≥ 887840 (0.75 ve 1.00) olarak belirlendi. Sonuç olarak, ROC analizi ile saptanan MTV ve TLG eşik değerleri başlangıç BMR, LDH ve albümin düzeylerindeki metabolik bozuklukları yüksek seçicilik ve duyarlılık ile tahmin edebilmektedir. Kanser hastalarının başlangıç metabolik durumlarını saptamada MTV ve TLG düzeylerinin klinik önemi farklı kanser tiplerinde geniş bir hasta grubuyla test edilmesi önerilmektedir.