International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 2 Page(s): 086-094
Akciğer Kanseri İlişkili Santral Hava Yolu Tıkanıklığı: Radyoterapiden Kim Daha Fazla Fayda Görür?

Yurday OZDEMIR1, Berna A. YILDIRIM1, Erkan TOPKAN1

Baskent University Adana Treatment and Research Center, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY

Keywords: Santral hava yolu tıkanıklığı, Metastatik akciğer kanseri, Eksternal beam radyoterapi
Metastatik akciğer kanserine (MAK) bağlı gelişen santral hava yolu tıkanıklığının (SHT) palyatif tedavisinde radyoterapinin (RT) etkinliği ve etkinlikle ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 72 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. RT’ye cevap değerlendirmesi seri akciğer grafileri (SAG) kullanılarak yapılmıştır. Primer sonlanım noktası radyolojik cevap; ikincil sonlanım noktaları genel sağ kalım (GS), SHT’siz sağ kalım ve daha iyi sonuç göstergelerinin araştırılması olarak belirlenmiştir. RT dozları 8-40 Gy’dir (1-13 fraksiyon). Ortanca takip süresi ve GS sırasıyla 5.6 (aralık: 1.3-17.8) ve 7.6 (95% CI: 6.5-8.7) aydır. SAG ile takipte 58 (%80.6) hastada objektif yanıt elde edilmiş olup SHT’deki maksimum düzelme ortanca 23 günde (3-86) gerçekleşmiştir. RT’ye yanıt veren hastalardaki ortanca 8.3 aylık GS süresinin 8.1 ayında amaçlanan palyasyon sağlanırken; hastaların %19’da SHT tekrarlamıştır. Ortanca GS süresi RT’ye yanıt veren (8.3 karşın 2,4 ay; p< 0.001) hastalarda daha yüksek bulunmuştur. Küçük hücreli histoloji (p= 0.002), tümör boyutunun <5.3 cm (p= 0.007) ve biyolojik eşdeğer dozun ≥39 Gy (p< 0.001) olması RT sonrası SHT’de daha iyi yanıtla ilişkili bulunurken; çok değişkenli analizlerde RT’ye yanıt (p< 0.001) ve BED10 ≥39 Gy (p= 0.008) daha uzun GS ile ilişkili bulunmuştur. RT ile MAK’da gelişen SHT’de etkin ve uzun süreli palyasyon sağlanmıştır (sadece %19’luk SHT’de tekrarlama). Tümör boyutu küçük olan, küçük hücreli alt histolojiye sahip ve yüksek doz RT uygulanan (BED10) hastalarda SHT’de daha iyi sonuçlar elde edilebilir.