International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 053-060
Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Onkoloji Hastalarında Klinik Eczacılık Uygulamaları

Kamer TECEN-YUCEL1, Aygin BAYRAKTAR-EKINCIOGLU1, Saadettin KILICKAP2, Mustafa ERMAN2

1Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Institute of Cancer, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Tirozin kinaz inhibitörleri, İlaç etkileşimleri, Yan etkiler, Klinik eczacı
Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ), birçok kanser tedavisinde iyi bir etkinlik profiline sahip olmakla birlikte, ilaç etkileşimleri ve advers etkiler açısından da bir risk potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı; tirozin kinaz inhibitörleri kullanan hastalarda klinik eczacının tedavi izlemine katılımı ile ilaç-ilaç etkileşimlerinin ve yan etkilerin saptanması ve değerlendirilmesidir. Bu çalışma Ekim 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında bir Üniversite Onkoloji Hastanesinin polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. TKİ kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmiş ve tedavileri 3 ay boyunca bir klinik eczacı tarafından izlenmiştir. İlaç etkileşimlerinin derecesi ve klinik önemi farklı bilgi kaynakları kullanılarak değerlendirilmiştir. Yan etkiler, birinci ve ikinci vizitlerde değerlendirilmiştir. Çalışmaya 55 hasta dahil edilmiştir. Toplam 92 ilaç etkileşimi saptanmış ve bu etkileşimlerin 54 (%58.69)’ü klinik olarak anlamlı bulunmuştur. Klinik anlamlı bulunan ilaç etkileşimlerinin 18’i ile ilgili olarak eczacı tarafından, doktorlara öneride bulunulmuş ve tüm öneriler kabul edilerek tedavide gerekli değişiklikler yapılmıştır. Üç ay boyunca 55 hastada 32 yan etki etki saptanmış ve buna yönelik 32 öneride bulunulmuş, 29’u (%91) doktorlar tarafından kabul edilmiştir. Gözlenen yan etiler açısından, gastrointestinal rahatsızlıklar (p= 0.001) ve yorgunluk (p= 0.021) gibi yan etkilerin gözlenme sayısında birinci ve ikinci vizitler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanmıştır. Hastaların yakın izlemini yapan klinik eczacıların poliklinik bakım hizmetlerine entegre edilmesi, onkolojide multidisipliner ekip ile işbirliği sağlayarak, sağlık hedeflerine daha fazla katkıda bulunabilir.