International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 045-052
Lökosit Diapeziyle İlişkili LFA-1 ve JAM-A Genlerindeki Yaygın Haplotiplerin Meme Kanseri Riskinde İnteraktif Etkileri

Bengu TOKAT1, Tulin OZTURK2, M. Fatih SEYHAN1, Zerrin CALAY2, Sennur ILVAN2, Mete B. TUZUNER1, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1

1Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Molecular Medicine, Istanbul, TURKEY
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department of Pathology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Lökosit Bağlantı Adezyon Molekülü-A, lenfosit fonksiyon ilişkili antijen-1, Haplotip
Lökosit diapedezi meme kanseri etyopatojenezinde önemli bir süreçtir. Bu nedenle, Bağlantı Adezyon Molekülü-A (JAM-A) ve lenfosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1) genleri meme kanseri gelişiminde rol oynayan potansiyel aday genler arasındadır. Bu çalışmada meme kanseri hastaları ve sağlıklı bireylerde JAM-A rs790056 (T>C), LFA-1 rs8058823 (A>G) ve LFA-1 rs2230433 (C>G) gen varyasyonlarının meme kanseri riski ile ilişkileri araştırıldı. JAM-A ve LFA-1 genotipleri 108 meme kanseri hastası ve 63 sağlıklı kontrolde polimeraz zincir reaksiyonu- Restriksiyon Fragmanı Uzunluk polimorfizmi (PZR-RFUP) teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Hasta grubunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında LFA-1 rs8058823 yaygın AA genotipi (χ2= 6.062, p= 0.014), A allel frekansı (p= 0.001) ve LFA-1 rs2230433 nadir GG genotip frekansı (p= 0.048) yüksektir. Hasta grubunda kontrole kıyasla TA haplotip (JAM-A rs790056-T, LFA-1 rs8058823- A allelleri) frekansı anlamlı olarak yüksek gözlenirken (p= 0.0173), TG haplotip (JAM-A rs790056-T, LFA-1 rs8058823-G allelleri) ve CG haplotip (LFA-1 rs2230433-C, LFA-1 rs8058823-G allelleri) frekansları anlamlı olarak düşüktür (sırasıyla, p= 0.0051 ve p= 0.002). Ayrıca TCG haplotip (JAM-A rs790056-T, LFA-1 rs2230433-C, LFA-1 rs8058823-G allelleri) frekansı hasta grubunda kontrole göre anlamlı olarak düşüktür (p= 0.0096). Haplotip analizi LFA-1 rs8058823’in meme kanseri riskinin belirlenmesinde LFA-1 rs2230433 ve JAM-A rs790056’den daha etkili olduğunu doğrulamaktadır. LFA-1 rs8058823 A alleli lökosit diapedezini etkileyerek meme kanser riski ile ilişkili olabilir. Bulgularımız lökosit diapedezi ile ilişkili fonksiyonel gen varyasyonlarının meme kanseri riskini etkileyebileceğine işaret etmektedir.