International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 4 Page(s): 200-205
METASTATİK MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDE CAPECİTABİNE:ETKİNLİK VE TOKSİSİTE

VELİDDİN C. SEZGİN1, ULUS A. ŞANLI1, BÜLENT KARABULUT1, RÜÇHAN USLU1, GAMZE G. MÜEZZİNOĞLU1, ERDEM GÖKER1, NECMETTİN ÖZDEMİR1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, İZMİR

Keywords: metastatik meme kanseri, antrasiklin, taksan, capecitabine, cerbb2
Capecitabine, devamlı 5-fluorouracil infüzyonuna benzer etkiye sahip oral fluoropirimidin' dir. Ağız yoluyla alınması ve venöz girişimle ilişkili komplikasyonlara yol açmaması nedeni ile hastalar ve tıbbi onkologlar için daha kullanışlıdır. Klinik çalışmalarda, öncesinde antrasiklin ve taksan kullanılmış metastatik meme kanserli hastaların tedavisinde capecitabine' in etkinliği ve toleransının iyi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada öncesinde antrasiklin ve taksan tedavisi uygulanmış, metastatik meme kanseri olan olgularda capecitabine'in etkinliği ve toksisitesi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Capecitabine, toplam 42 hastaya her 3 haftalık tedavi siklusunun 1-14. günlerinde 2000 mg/m2/gün dozunda oral olarak uygulanmıştır. Tam yanıt yoktu. Kısmi yanıt oranı %19, stabil yanıt oranı %45,2 olarak hesaplandı. Medyan progresyonsuz sağkalım süresi 5 aydı. Ayrıca cerbB2 alt grup analizi yapıldı. Progresyonsuz sağkalım cerbB2 negatif olan grupta cerbB2 pozitif gruba göre iyiydi. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Oral capecitabine monoterapisi kabul edilebilir güvenlik profili gösterdi. Grad 3-4 yan etki görülme sıklığı düşüktü. Capecitabine tedavisi bu grup hastalarda antitümör aktiviteye ve kabul edilebilir güvenlik profiline sahiptir.