International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 030-035
Erişkin Hastalarda GBM Tedavisinin Sonuçları: Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Tek Bir Kurum Tecrübesi

Mustafa KANDAZ1, Zumrut BAHAT1, Ozan C. GULER1, Emine CANYILMAZ1, Ugur YAZAR2, Adnan YONEY1

1Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Trabzon, TURKEY
2Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Brain Surgery, Trabzon, TURKEY

Keywords: Glioblastoma multiforme, Yaş, Genel sağkalım
Bu çalışmanın amacı, glioblastoma multiformede yaş dağılımı ve genel sağkalım arasındaki ilişkiyi incelemektir. 274 Glioblastoma multiformeli hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların hepsi temazolamidli kemoradyoterapi aldı. Tüm hastalar için medyan genel sağkalım süresi 9.80±1.78 (% 95 GA, 6.31-13.28) ay ve 1, 2 ve 3 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %38.3, % 16.1 ve %8.4 idi. Hastaların medyan sağkalım süresi ≤ 5, 6, 7 ve ≥ 8 dekatta sırasıyla 26.00±7.12, 14.42±3.07, 13.65±2.14 ve 5.25±0.73 idi. Dört grup arasında medyan sağkalım oranlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p< 0.001). GBM, multimodal tedaviye rağmen kötü prognozlu ve ölümcül bir beyin tümörüdür Yaş, GBM’li hastalarda en önemli prognostik faktör olarak düşünülebilir, çünkü yaşlı hastalarda prognoz oldukça kötüdür. Bu nedenle, yetişkin hastalarda yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra ortalama sağkalımı artırabilecek tedavi seçenekleri için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.