International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 019-029
Lokal İleri Serviks Kanserinde Definitif Tedavi: Tek Bir Enstitüden Retrospektif Bir Analiz

Sumerya DURU BIRGI1, Melis GULTEKIN2, Deniz YUCE3, Ferah YILDIZ2

1Gazi Yasargil Research and Training Hospital, Department of Radiation Oncology, Diyarbakir, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Preventive Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Lokal ileri evre, Serviks kanseri, Kemoradyoterapi, Tedavi yanıtı, Prognoz
Çalışmamızın primer amacı, lokal ileri evre serviks kanserlerinde definitif kemoradyoterapi (KRT) ile tedavinin uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi ve bunun yanında ilişkili prognostik faktörlerin ve toksisite sonuçlarının tanımlanmasıdır. Şubat 2001 ve Eylül 2013 tarihleri arasında, 327 hasta dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Ortanca yaş 56 yıldır (aralık, 24-82 yıl). Hastaların %95’i ≥evre IIB hastalığa sahiptir. Eksternal pelvik radyoterapi (RT) (45-50.4 Gy) ile eş zamanlı kemoterapiyi takiben 4 fraksiyonda 28 Gy yüksek doz hızlı brakiterapi uygulanmıştır. Distal parametriyal tutulum olan bölgeye ya da <2 cm lenf nodlarına (LN) 10-15 Gy ek doz verilmiştir. Ortanca izlem süresi 68 aydır (aralık, 45-90 ay). Sırasıyla 2-, 5- ve 10-yıllık kanser spesifik sağkalım (CSS) oranları %80, %68 ve %65; hastalıksız sağkalım oranları (DFS) %73, %66 ve %64; lokal rekürrenssiz sağkalım (LRFS) oranları %94, %92 ve %91; lokal-bölgesel rekürrenssiz sağkalım oranları (LRRFS) %92, %89 ve %86; uzak metastazsız sağkalım oranları (DMFS) %81, %76 ve %75’tir. Çok değişkenli analizde; yaş, klinik evre ve tanıda LN metastazı varlığı, CSS ve DFS için bağımsız prognostik faktör olarak bulunmuştur. Tek ve çok değişkenli analizde, 3. aydaki tedavi yanıtı tüm sonlanım noktaları için anlamlı prognostik faktör olarak saptanmıştır. Agresif RT yaklaşımına karşın, sağkalım oranlarını lokal-bölgesel rekürrensten çok uzak metastazların belirlediği görülmektedir. Definitif KRT sonrası konsolidasyon kemoterapisi, faz III çalışmalarla desteklenmesi gereken iyi bir seçenek olabilir.