International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 011-018
Malign Peritoneal Mezotelyoma Hastalarında Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEC) Etkinliği: Tersiyer Bir Merkez Deneyimi

Bulent AKSEL1, Hanifi SAHIN2, Mustafa E. SARI2

1University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Dr. Abdurrahman Yurtsalan Training and Research Hospital, Department of General Surgery
2University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Malign mezotelyoma, Sitoredüktif cerrahi, Hipertermik intraperitoneal kemoterapi, Sağkalım, Mortalite
Bu çalışmada oldukça nadir görülen bir tümör olan malign peritoneal mezotelyoma olgularında sitoredüksiyon cerrahisi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapinin (HIPEC) genel sağkalım (OS), morbidite ve mortalite oranları üzerindeki etkisi araştırıldı. Bu çalışmada Ocak 2012 - Mart 2017 tarihleri arasında malign mezotelyoma tanısı konulan ve akabinde sitoredüksiyon cerrahisi ve HIPEC tedavisi uygulanan 21 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastaların ortanca yaşı 60 (18-80) yıl idi. On sekiz hastada (%76.2) asbeste maruz kalma öyküsü vardı. Ortanca takip süresi 17 (1-36) ay olarak bulundu. Ortanca OS süresi 26 aydı. 12, 24 ve 36. aylardaki OS oranları sırasıyla %80, %80 ve %40.5 olarak saptandı. Perioperatif mortalite ve morbidite oranları sırasıyla %4.8 ve %33,3 idi. Sitoredüksiyon skoru (CC) 0 veya 1 olan hastalarda 3 yıllık OS oranı %93.8 iken, CC 2 veya 3 olanlarda ortanca OS 6 ay olarak tespit edildi (p= 0.007). Tek değişkenli analizde yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, asbeste maruz kalma, patolojik tip, Peritoneal Kanser İndeksi (PCI) skoru, lenf nodu tutulumu, asit ve kanser antijen (CA)-125’in OS’yi anlamlı derecede etkilemediği bulundu (p> 0.05). Malign peritoneal mezotelyoma olgularında başarılı bir sitoredüksiyon cerrahisi ve HIPEC tedavisi, sağkalım üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Morbidite ve mortalite oranlarımız literatür ile uyumludur.