International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 4 Page(s): 237-243
Kuzeydoğu İran Bölgesindeki Akut Myeloid Lösemili Hastalarda BAALC Gen Ekspresyonunun Kontrol Grubu ile Karşılaştırmasının Değerlendirilmesi

Hossein AYATOLLAHI1, Hossein RAHIMI2, Amir H. JAFARIAN1, Abolghasem ALLAHYARI3, Mohammad H. SADEGHIAN3, Mohammad R. KERAMATI1, Maryam SHEIKHI1,5, Nafiseh AMINI1, Mojgan AMIRPOUR4, Sepideh SHAKERI1, Seyyedeh F. SHAMS1, Afsane BAHRAMI5

1Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Cancer Molecular Pathology Research Center, Mashhad, IRAN
2Mashhad University of Medical sciences, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Mashhad, IRAN
3Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Hematology and Blood Bank, Mashhad, IRAN
4Mashhad University of Medical Sciences, Hematology and Blood Banking, Mashhad, IRAN
5Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Modern Sciences and Technologie, Mashhad, IRAN

Keywords: Akut myeloid lösemi, BAALC, RT-PCR, Sağkalım hızı, Ekspresyon artışı, Ekspresyonun azalması
Akut miyeloid lösemi (AML), yetişkinler arasında en yaygın lösemi tiplerinden biri olarak bilinir. Bu durum, miyeloid progenitörlerin kontrolsüz çoğalmasıyla karakterizedir ve insan vücudundaki farklı sistemlerin normal fonksiyonlarını etkiler. Genetik anormallikler, kimyasallara maruz kalma ve virüsler gibi çeşitli faktörler AML'yi indükleyebilir. NPM1, CEBPA, MN1 ve BAALC genlerinin ekspresyonu, AML prognozunu ve tanısını etkileyen önemli genetik faktörler arasındadır. Bu çalışmanın amacı AML hastalarında BAALC gen ekspresyonu miktarını ve bunun survival hızı ile ilişkisini değerlendirmektir. Bu vaka-kontrol çalışması, İran'ın Meşhed şehrinde Mashhad Üniversitesi Tıp Bilimlerinde gerçekleştirildi. Bu araştırmaya 56 AML hastası ve 56 sağlıklı birey katıldı. BAALC gen ekspresyon seviyesi, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile değerlendirildi; Kontrol olarak GPI geni kullanıldı. İstatistiksel analizler için SPSS version 21 kullanıldı. P değerinin 0.05'ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Katılımcıların %55.3'ü erkek, %44.7'si kadındı. BAALC geni ekspresyonu AML vakalarınının %28.6 oranında düşük ve %71.4 oranında yüksek olduğu rapor edildi. BAALC gen ekspresyonu ve hematolojik parametreler iki grup arasında anlamlı düzeyde farklıydı (p< 0.05). Bulgulara dayanarak, survival hızı, BAALC geni ekspresyonu yüksek olanlarda 31 ve düşük eskpresyonu olanlarda 39 ay olarak hesaplandı. BAALC gen aşırı ekspresyonu, AML hastalarında kötü prognoza ve sağkalımı azaltmaya yönelik prediktif bir faktör olarak düşünülebilir.