International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 4 Page(s): 220-228
Nötrofil /Lenfosit Oranı (NLR), Trombosit /Lenfosit Oranı (PLR) ve Ortalama Trombosit Hacmi’nin (MPV) Erken Evre Kolorektal Adenokarsinomlu Hastaların Prognozunda İnflamatuar Biomarker Olarak Kullanımı

A. Murat BUYRUK1, Seher Nazli KAZAZ2, Ilhan OZTOP2, Huseyin S. SEMIZ2, Utku OFLAZOGLU3, Isil SOMALI2

1Ege University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Izmir, TURKEY
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY
3Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Biomarker, Kolorektal kancer, Inflamasyon, Prognoz
Kolorektal kanser (KRK), yetişkinlerde gastrointestinal sistemin en sık görülen kanseridir. Erken evrede cerrahi rezeksiyon ve adjuvan tedavilerle uzun süreli sağkalımlar elde edilmekle birlikte bu hastaların bir kısmında nüks önemli bir problemdir. Bu çalışmada nötrofil/lenfosit oranı (NLR), trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve ortalama trombosit hacmi (MPV)'nin KRK tanılı hastalarda postoperatif nüks izleminde biyomarker olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkolojik liniğinde KRK tanısı ile takip ve tedavi edilen non-metastatik toplam 188 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait dosya kayıtlarından demografik, laboratuar ve histopatolojik verileri kaydedildi. Labotaruvar değerlerinden ve NLR, PLR ve MPV hesaplan dive bu değerler operasyon öncesi, operasyon sonrası ve nüks anındaki değerler olarak kaydedildi. Çalışmada hastalar nüks gelişen venüks gelişmeyen olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların 25'inde (%13.3) izlemde nüks görüldü. Nüks gelişen grupta nüks gelişmeyen grubagöre tümör rezeksiyonu öncesi dönemde NLR daha yüksek bulunurken, PLR ve MPV yüksek bulunmadı. Bu grupta tümör rezeksiyonu sonrası NLR ve MPV'de anlamlı değişiklik izlenmezken, PLR değerinin artma eğilimi gösterdiği izlendi. Nüks anında ise (post-operatif döneme göre) CEA, MPV değerlerinin arttığı, PLR değerinin ise düştüğü gözlendi. Nüks izlenmeyen grupta ise tümör rezeksiyonu sonrasında CEA ve MPV'de anlamlı azalma izlenirken, diğer parametrelerde değişiklik saptanmadı. Sonuçlar hastalık evrelerine göre değerlendirildiğinde, evre III hastalarda evre II'ye göre tanı anında MPV değerinin yüksekolması istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Kolorektal kanserli hastalarda NLR, MPV ve PLR tümör rezeksiyonu sonrası prognozun belirlenmesinde yardımcı olabilir.