International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 4 Page(s): 213-219
Solit Organ Malignitesi Nedeniyle Kemoterapi Planlanan Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Hastalarin Takibi

H. Aytac ERDEM1, Husnu PULLUKCU2, Meltem TASBAKAN2, Oguz R. SIPAHI2, Sercan ULUSOY2, Ruchan SERTOZ3, Ruchan USLU4, Tansu YAMAZHAN2

1Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, TURKEY
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, TURKEY
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Izmir, TURKEY
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ege University, Izmir, TURKEY

Keywords: Kemoterapi, HBV reaktivasyonu, Solid kanser
Bu çalışmada kurumumuzun onkoloji bölümünde solid organ malignitesi nedeniyle kemoterapi tedavisi planlanan hastaların HBV(Hepatit B Virüsü) enfeksiyonu açısından taranması ve takibi amaçlanmıştır. Mart 2013 - Eylül 2014 tarihleri arasında kemoterapi içinonkoloji bölümüne başvuran tüm olgular, HBV için prospektif olarak taranmış ve reaktivasyon açısından takip edilmiştir. Çalışmaya225 hasta dahil edilmiş ve üç gruba ayrılmıştır; Grup I: Geçirilmiş HBV enfeksiyonu: 43 hasta (19.1%), Grup II: İzole Anti-HBcAg totalpozitif: 20 hasta (8.9%) ve Grup III: Kronik HBV enfeksiyonu : 10 hasta (4.4%). HBV reaktivasyonu grup II'de 17 hastanın birinde (5.9%)görülürken grup III’te yedi hastanın ikisinde lamivudin profilaksisi altında gelişmiştir. Çalışmamızda HBV reaktivasyonuna bağlı hepatittablosu veya HBV'ye bağlı ölüm gözlenmemiştir. Türkiye gibi HBV enfeksiyonu açısından orta endemisite olan bölgelerde, kemoterapitedavisi öncesi tüm hastalar HBV enfeksiyonu açısından taranmalıdır.