International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 4 Page(s): 205-212
Skuamoz Hücreli Akciğer Kanserinde Survivin Ekspresyonu ve Prognostik Korelasyonu

Burcu Y. TASKOYLU1, Gamze G. DOGU2, Aydın DEMIRAY3, Hakan AKCA3, Ferda BIR4, A. Gokcen DEMIRAY1, Arzu YAREN2, Ahmet ERGIN6

1Denizli State Hospital, Medical Oncology Clinic, Denizli, TURKEY
2University of Pamukkale Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Denizli, TURKEY
3University of Pamukkale Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Denizli, TURKEY
4University of Pamukkale Faculty of Medicine, Department of Pathology, Denizli, TURKEY
5University of Pamukkale Faculty of Medicine, Department of Public Health, Denizli, TURKEY

Keywords: Survivin, Skuamoz hücreli akciğer kanseri, Sağkalım
Akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok kanserde apopitozis inhibisyonu ve survivinin önemine değinen önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı akciğer kanserinde survivin ekspresyonu ile prognoz ilişkisini değerlendirmektir. Skuamoz hücreli akciğer kanseri tanılı toplam 50 hasta çalışmaya alındı. Tümör ve metastatik lenf nodlarında survivin düzeyi İHK (İmmunhistokimya) ve RT-PCR (reverz transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemleri ve klinik parametrelerle beraber değerlendirildi. Hastaların median yaş değeri 60 yıl (sınırlar 54-69) idi. Hastaların hepsi erkekti ve hepsi sigara içicisiydiler. Ortalama takip süresi 42.08±22.46 ay, hastalıksız sağkalım süresi ise 40.62±22.46 ay olarak hesaplandı. Metastatik lenf nodundaki survivin düzeyiyle, sigara içme süresi (İHK ve RT-PCR), anjiyolenfatik invazyon varlığı (İHK) ve mitoz sayısı (RT-PCR) arasında anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla p= 0.05, p= 0.05, p< 0.001, p= 0.02). Mutivariet analizde survivin ile anjiyolenfatik invazyon varlığı ve evre arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla, p< 0.001, p= 0.04). Tümör ve lenf nodundaki survivin seviyesi ile sağkalım arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Lenf nodunda İHK ile saptanan yüksek survivin düzeylerinde sağkalım daha kısa olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. Toplumumuzda survivinin prognostik ve prediktif önemini belirlemek için daha fazla hasta sayısıyla yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.