International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 3 Page(s): 150-160
Akut Myeloid Lösemili Erişkin Hastalarda Prognostik Faktörler, Sağkalım Analizi ve Sitogenetik Sonuçlar: Tek Merkez Sonuçları

Hava U. TEKE1, Nur O DAVUTOGLU2, Eren GUNDUZ1, Neslihan ANDIC1, Cengiz BAL3, Beyhan DURAK ARAS4

1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Eskisehir, TURKEY
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Eskisehir, TURKEY
3Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Eskisehir, TURKEY
4Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department Medical Genetics, Eskisehir, TURKEY

Keywords: Akut myeloid lösemi, Sitogenetik, Tam remisyon, Prognostik faktörler, Total yaşam süresi
Bu çalışmada, Haziran 2008 ile Aralık 2015 tarihleri arasında akut myeloid lösemi (AML) tanısı konulan, 65 yaş altı yüz hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara 2008 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akut lösemi tanı kriterlerine göre akut lösemi tanısı , hemoglobin düzeyleri <10 ve ≥ 10 g/dL ve ECOG performans statüleri < 2 ve ≥ 2, kemik iliği blast sayısı <%30 ve ≥%30 olarak, Auer rod varlığı, sitogenetik sonuçları, CD56, CD19, CD2, CD7, Tdt ekspresyonları, morfolojik tip ve tedavi yanıtları değerlendirildi. Hastaların %52’si erkek olup, ortalama yaşları 49±11,4 (18-62) idi. İndüksiyon kemoterapisine yanıt oranları; %53 tam yanıt, %16 yanıtsız, %31 oranında indüksiyon esnasında ölüm olarak bulundu. Hastaların son durum analizinde %35’i remisyonda olup, %65’i ise kaybedilmiştir. Multivariate Cox regresyon analizine göre prognoz üzerine etkili faktörler; cinsiyet (p=0.038, HR=0.568, 95% CI: 0.332-0.97), laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri (p<0.0001, HR=1.00, 95% CI: 1.000-1.001), fibrinjojen düzeyleri (p=0.003, HR=1.002, 95% CI: 1.001- 1.004 ), kemik iliği fbrozisi (p<0.0001, HR=4.098, 95% CI: 2.287-7.345), sitogenetik risk sınıflaması (p=0.056, HR=1.486, 95% CI: 0.990-2.231) ve fungal enfeksiyon varlığı (p=0.002, HR=0.348, 95% CI: 0.179-0.677) idi. CD2, CD7, CD19 ve CD56’nın aberran ekpresyonlarının prognoz üzerine etkisi bulunamadı. Cinsiyet, LDH ve fibrinojen düzeyleri, sitogenetik risk sınıflaması, kemik iliğinde fibrozis varlığı ve fungal enfeksiyon varlığı AML hastalarında mortalite üzerine etkili bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.