International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 127-132
Meme Kanserinde Serum Chemerin Düzeyi

Serkan AKIN1, Safak AKIN2, Emre GEDIK3, Elif HAZNEDAROGLU3, Ayse L. DOGAN3, Mustafa K. ALTUNDAG4

1University of Recep Tayyip Erdogan, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Rize, TURKEY
2University of Recep Tayyip Erdogan, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Rize, TURKEY
3Hacettepe University Cancer Institute, Basic Oncology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Cancer Institute, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Chemerin, Vücut kitle indeksi
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Obezite, östrojen fazlalığı nedeniyle meme kanserinin etiyolojik faktörleri arasında yer almaktadır. Chemerin; obezite, metabolik sendrom ve polikistik over ile ilişkilendirilmiş yeni bir adipokin olarak bilinmektedir. Bu çalışmada meme kanserinde serum chemerin düzeyini ve yeni tanı hastalarda serum chemerin düzeyinin klinik ve patolojik parametreler ile korelasyonunu araştırdık. Çalışmaya toplam 117 bayan hasta alındı. Serum chemerin düzeyi enzyme-linked immunosorbent
assay (ELİSA) metodu ile ölçüldü. Etik kurul onayı alındı. Çalışmaya alınan hastalardan onam formu alındı. Çalışmaya alınan yeni tanı almış meme kanserli hastalardan 37’si metastatik iken, kalan 80 hasta ise metastatik değildi. Ortalama serum chemerin düzeyi 257.3 ± 68.7 ng/mL (148.1-526.0 ng/mL) olarak bulundu. Serum chemerin düzeyi post-menapozal kadınlarda, diyabeti ve hipertansiyonu olanlarda, vücut kitle indeksi(VKİ) ≥30 kg/m2 ve yaş≥50 olan hastalarda istatistik olarak anlamlı oranda daha yüksek bulundu. Hastalar metastatik ve metastatik olmayan diye gruplandırıldığında serum CA15.3 düzeyi dışında diğer parametrelerde anlamlı fark gözlenmedi. Serum chemerin düzeyleri her iki grupta benzerdi (p= 0.435). Çok değişkenli analizlerde serum CA15.3 ve CEA düzeyleri metastatik hastalık ile ilişkili bulundu. Çalışmamızda serum chemerin düzeyinin meme kanseri evresi ile ilişkili olmadığını bulduk. Meme kanseri etiyopatogenezinde chemerinin rolü olduğunu anlamak için kontrol grubu içeren geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.