International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 118-126
Serum Solubl TWEAK Konsantrasyonu Hepatoselüler Kanser Hastalarında Azalmıştır ve Düşük Kan sTWEAK Düzeyleri Kötü Sağkalımla İlişkilidir

Mehmet ASIL1, Ramazan DERTLI1

Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Konya, TURKEY

Keywords: Tümör nekroze edici faktör benzeri zayıf apoptoz indükleyicisi, Hepatoselüler kanser, Sağkalım hızı, Ölüm oranı
Tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis (TWEAK) tümör nekrozis factor ailesinin bir üyesidir ve birçok kanserin patogenezinde rol oynadığı öne sürülmüştür. Bu çalışmada hepatoselüler kanser (HCC) hastalarında serum sTWEAK düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yirmi sekiz HCC hastası, 28 siroz hastası ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilerek serum STWEAK konsantrasyonları ELISA yöntemiyle hazır kitler kullanılarak çalışılmıştır. HCC, siroz ve sağlıklı kontrol gruplarında ortalama serum sTWEAK konsantrasyonları 174.0±69.9 pg/ml, 221.4±61.2 pg/ml ve 288.0±68.4 pg/ml olup gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.001). HCC grubundaki ortalama sTWEAK konsantrasyonunun gerek siroz (p= 0.009) gerek de sağlıklı kontrol (p< 0.001) gruplarından daha düşük olduğu görüldü. ROC analizinde, sTWEAK için 1 yıllık mortaliteyi öngörme açısından eğri altında kalan alan 0.836 (%95CI: 0.684-0.987) ve belirlenen148,1 pg/ml eşik değeri için duyarlılık ve özgüllük %66.7 ve %92.3 olarak bulundu. Kaplan-Meier sağkalım analizi ile serum sTWEAK konsantrasyonu < 148,1 pg/ml olan hastalarda 1 yıllık sağkalım hızının anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (log-rank testi, χ2= 11.75, p= 0.001). Cox regresyon analizinde de serum sTWEAK konsantrasyonunun mortaliteyi öngören bağımsız bir risk faktörü olduğu görüldü (Hazard oranı= 4.325, %95 CI: 1.080-17.326, p= 0.025). HCC hastalarında serum sTWEAK konsantrasyonu azalmıştır. Düşük serum sTWEAK düzeyleri, HCC hastalarında kötü prognoz ve yüksek bir yıllık mortalite oranlarıyla ilişkilidir.