International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 110-117
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde ERCC1’in Prognostic Rolü ve 18F-FDG Tutulumu ile Korelasyonu

Tuba SAHINOGLU1, Serkan UYSAL2, Ulas KUMBASAR3, Sevgen C. ONDER4, Riza DOGAN3, Ilhan PASAOGLU3, Metin DEMIRCIN3

1Konya Numune Hospital, Department of Thoracic Surgery, Konya, TURKEY
2Bulent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Zonguldak, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: ERCC1, Sağkalım, Positron emisyon tomografisi
ERCC1 protein pozitifliği ile platin bazlı kemoterapi arasında direnç olduğu bulunmuştur. FDG tutulumunun ise KHDAK’da prognostik bir belirteç olduğu, TNM sınıflamasının ötesinde prognostik bilgi verdiği kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, KHDAK nedeniyle akciğer rezeksiyonu uy-gulanmış olan hastalarda hem ERCC1 proteininin prognostik değerinin hem de ERCC1 ekspresyonunun PET’te 18F-FDG tutulumu ile olan korelasyonunu araştırılmasıdır. KHDAK tanısıyla PET sonrası akciğer rezeksiyonu uygulanmış olan 71 hasta retrospektif olarak incelendi. ERCC1 ekspresyonu olan hastaların sağkalımı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha iyi bulundu (p= 0.067). Adjuvan tedavi almayan hastalarda ERCC1 pozitif hastalarda anlamlı sağkalım avantajı olduğu görüldü (p= 0.047). Yüksek SUVmax değerleri kötü prognozu gösterdi (hazard ratio [HR]: 1.10; 95% CI, 1.02-1.18; p= 0.009). ERCC1 ekspresyonu ile ortalama SUVmax değerleri arasında anamlı korelasyon saptanmadı (p= 0.915). SUVmax ≥2.5 olan hastalarda, ölen hastalarda ERCC1 pozitifliği %57.4, yaşayan hastalarda %29.4 olarak saptandı (p= 0.048). Yüksek 18F-FDG tutulumu değerleri ile kötü prognoz ilişkisi bu çalışma ile tekrar gösterilmiş oldu. Ancak, ERCC1 ekspresyonu ile SUVmax değerleri arasında güçlü bir korelasyon saptanamadı.