International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 091-099
Meme Kanserli Hastalarda Yaşam Tarzı Müdahalelerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Haleh GHAVAMI1, Neriman AKYOLCU1

1Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul, TURKEY
2University of Medical Sciences, Nursing and Midwifery Faculty of Urmia, IRAN

Keywords: Meme kanseri, Sağlıklı beslenme, Yaşam tarzı, Fiziksel aktivite, Yaşam kalitesi
Meme kanserinden kurtulanların birçoğu, prognozunu olumlu şekilde etkilemek için geleneksel tedavilere ek olarak herhangi proaktif adımları atabileceğini bilmek ister. Bu çalışma bir yaşam tarzı müdahale programının , yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek için planlanmıştır. Bu randomize kontrollü deneme çalışması 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirildi ve evre I, II veya III meme kanseri olan 80 kadını kapsıyordu. Hastalar rastgele yöntemi ile iki gruba ayrıldı; 40 kadın yaşam tarzı müdahale grubuna, 40’ı normal bakım grubuna randomize edildi. Yaşam tarzı müdahale grubundaki kadınlara, 24 haftalık diyet enerjisi kısıtlama eğitimi ile denetlenmiş aerobik egzersiz uygulandı. Normal bakım grubundaki kadınlardan normal hayatlarını sürdürmeleri istendi.Veri toplama için hasta özellikleri formu ve EORTC QLQ-C30 kullanıldı. Uygulama öncesi deney ile kontrol grubu QLQ-C30 ortalama puan arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmazken; uygulama sonrası yaşam tarzı müdahaleleri grubunda bu puanların , kontrol grubundaki hastaların puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulundu (p< 0.001). Meme kanseri hastaları yaşam kalitelerini yükseltmek için yaşam tarzı müdahalelerine katılmaktan fayda görebilirler. Yaşam tarzı müdahalelerinde bilişsel davranış terapisi ile ilgili ilave araştırmalar da yararlı olabilir.