International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 2 Page(s): 085-090
Kronik Lenfositik Lösemide Risk Faktörü Olarak Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Varyantlari

Mustafa PEHLIVAN1, Ayse G. TOMATIR2, Ayşe F. NURSAL3, Handan H. SAHIN1, Sacide PEHLIVAN4

1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Haematology, Gaziantep, TURKEY
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Denizli, TURKEY
3Hitit University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Corum, TURKEY
4Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Kronik lenfositik lösemi, Endotelial nitrik oksit sentaz, G894T, Intron 4 VNTR a/b
Nitrik oksit (NO) karsinogenezde karışık role sahiptir. Endotelial nitrik oksit sentaz (eNOS) geni üretilen NO’un çoğundan sorumludur. Bu nedenle, eNOS gen varyantlarının kansere yatkınlık ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kronik lenfositik lösemili (KLL) Türk hastalarında eNOS (G894T ve intron 4 VNTR a/b) varyantlarının risk faktörü olup olmadığı saptamaktır. Bu çalışma, KLL hastalarında prospektif, tek merkezli kesitsel bir çalışmadır. Bu çalışmanın amacı eNOS varyantlarının (C894T ve 4VNTR b/a) Türk hastalarda Kronik lenfositik lösemi (KLL) riskini etkileyip etkilemediğini saptamaktır. Bu çalışmaya 60 KLL hastası ve benzer yaş ve cinsiyette 100 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. İki eNOS gen varyantı (G894T ve intron 4VNTR a/b) polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve/veya restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri ile analiz edildi. Bu çalışmada, eNOS G894T varyantı TT genotipinin KLL hastalarında kontrole göre belirgin şekilde artmış risk ile ilişkili olduğunu bulduk (OR: 0.867, Cl: 0.785-0.957, p= 0.001). eNOS G894T allel dağılımında gruplar arasında belirgin fark yoktu (p> 0.05). Ayrıca eNOS intron 4’deki VNTR a/b varyant genotip ve allel sıklığı açısından KLL hastaları ve kontroller arasında belirgin fark saptanmadı. Bu çalışmada KLL hastalarındaki eNOS gen varyantları (G894T ve intron 4VNTR a/b) ilk defa eş zamanlı olarak incelenmiştir. Sonuçlarımız eNOS G894T varyantının Türk toplumunda KLL gelişmesi ile ilişkili olabileceğini önermektedir.