International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 53-59
İleri Evre Kolorektal Kanserli Hastalarda Alevlenme Fenomeni: Önceden Belirlenmiş Sayida Verilen Bevasizumabin Kesilmesi Sağkalimi Olumsuz Etkilemeyebilir

A. Ali BESEN1, Fatih KOSE1, Ahmet T. SUMBUL1, Nuriye OZDEMIR2, Ozgur OZYILKAN1, Nurullah ZENGIN2, Huseyin ABALI3

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Adana, TURKEY
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Acıbadem University, Department of Medical Oncology, Adana, TURKEY

Keywords: Alevlenme fenomeni, Kolorektal kanser, Bevasizumab kesilmesi, Kemoterapi, Rebound progresyon
Sınırlı sayıda deneysel ve klinik çalışmada ileri evre kolorektal kanserli hastada bevasizumabın kesilmesinin hızlı tümör büyümesine neden olduğu gösterilmiştir. Hızlı tümör büyümesi fenomenini birinci basamakta daha önceden belirlenmiş sayıda kemoterapi alan ve aldıkları kemoterapi rejiminin bevasizumab içerip içermemesine göre 2 gruba ayrılan (KT-Bev veya KT) 105 kolorektal kanserli hastada değerlendirdik. Ortanca yaş 55 idi. Ortanca toplam ve progresyonsuz sağkalım süresi sırasıyla 27 ve 11 aydı. Hızlı progresyon oranı KT ve KT-Bev kolunda sırası ile %42 ve %40 idi ve aralarında istatistiksel fark yoktu (p= 0.84). KT kolunda stabil hastalığı (SH) olanlartam (TY) veya kısmi (KY) yanıt gösterenlere göre anlamlı olarak hızlı progresyon gösterdiler (%53 vs. %27, p= 0.04). Bu sonuç KT-Bev kolunda benzer olmakla birlikte istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı (%48 vs.%30, p= 0.27). Son kemoterapi +/- bevasizumab dozundan ölüme kadar geçen süre olarak tanımlanan toplam sağkalım 2 süesi (TS2) SD’de TY veya KY olanlara göre daha kısa idi (15 vs 38 ay: p<0,001). Bu çalışma daha önceden belirlenmiş sayıda verilmiş olan bevasizumabın kesilmesinin ileri evre kolorektal kanserli hastalarda sağkalımı olumsuz etkilemeyebileceğini desteklemektedir. Bu özellikle tedaviye TY veya KY gösterenler için geçerlidir.