International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 43-52
Over Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Deneyimi

Gül PINAR1, Tevfik PINAR2, Ayşe DURUKAN1, Ali AYHAN3

1Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Institute of Public Health, Ankara, TURKEY
3Baskent University Ankara Hospital, GyneOncologic Clinic, Ankara, TURKEY

Keywords: Over kanseri, 5 yıllık sağkalım, Prognostic faktörler
Bu çalışmanın amacı, over kanseri (OK) hastalarında sağkalımı etkileyen prognostik faktörleri araştırmaktır. Çalışmada, 2010 ile 2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jine-Onkoloji Bölümü’nde tanı alan 112 over kanserli hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Sağkalım süreleri hesaplanırken Kaplan-Meier metodu ve sağkalımı etkileyen faktörlerin ilişkisini kestirmek amacıyla Çok yönlü ve Tek yönlü Cox Regression modeli kullanılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 56.4 (20-80)’dür. Genel sağkalım oranları sırasıyla; 1 yıllık-%94.3, 2 yıllık-%83.4, 3 yıllık- %66.4, 4 yıllık-%54.7 ve 5 yıllık- %42.8 (65.5±6.2 months)’dir. 3 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %25.3 (18.3±3.94 months)’dir. Çok değişkenli analize göre, hastaların tanı aldığı yaş, BKİ, komorbidite, evre, grade, histoloji, rekürrens, menopoz durumu ve bölgesel uzaklığın OK hastalarının sağkalımı üzerinde etkili olduğu bulundu (p< 0.05). Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, OK sağkalımının temel nedenlerini belirlemede önemli bir çerçeve sunacaktır.