International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 29-36
Mide Kanserinde Kemoradyoterapinin Pankreas Hacmi ve Pankreas Enzimleri Üzerine Etkisi

Mustafa KANDAZ1, O. Cem GULER1, Adnan YONEY1

Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Trabzon, TURKEY

Keywords: Kemoradyoterapi, Gastrik kanser, Pankreatik enzimler, Pankreas hacmi
Post-operatif kemoradyoterapi, ameliyat edilen mide kanseri için terapötik yaklaşımlardan biridir. Radyoterapi planlaması sırasında şimdiye kadar pankreas kritik bir organ olarak kabul edilmemiştir, bu nedenle pankreas toksisitesi dikkate alınmamıştır. Prospektif çalışmamızda, radyoterapi sonrası serum pankreatik enzim düzeyleri ve pankreas hacmi araştırılmıştır. Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan 71 mide kanserli hasta değerlendirildi. Ortalama pankreas hacmi, ortalama pankreas radyoterapi dozu ve V5, V10, V20 ve V40 değerleri hesaplandı. Açlık kan şekeri, insülin, amilaz ve glikolize hemoglobin düzeyleri radyoterapi öncesi değerlendirildi ve radyoterapi bitiminde, radyoterapiden sonra 1, 3, 6. ve 12. aylarda yeniden değerlendirildi. Pankreas hacmi radyoterapi öncesi değerlendirildi ve radyoterapiden sonraki 12. ayda yeniden değerlendirildi. Radyoterapi öncesi, radyoterapi bitiminde, radyoterapiden sonra 1, 3, 6. ve 12. aylarda serum açlık kan glikozu (p= 0.179), insülin (p= 0.296), HbA1c (p= 0.468) ve amilaz düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.069), ancak tedavi sonrası pankreas hacminde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma vardı (p= 0.002). Postoperatif kemoradyoterapi ameliyat edilen mide kanserli hastalarda sağkalımı uzatmakta ve rekürrensi azaltabilmektedir. Prospektif çalışmamızda, bir yıllık periyotta pankreas atrofisi haricinde pankreatik toksisite veya biyokimyasal parametreler üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu tespit edemedik. Erken dönemde herhangi bir diabetes mellitus rapor edilmemesine rağmen, geç toksisite için takibi gereklidir.