International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 21-28
Lösemi Hastalarında PON1 L55M Polimorfizmi ile PON1 Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişki

Nazan ERAS1, Anil TOMBAK2, Naci TIFTIK2, Serap YALIN3, Mehmet BERKOZ4, Seval KUL5, Etem AKBAS6

1Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Mersin, TURKEY
2Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Mersin, TURKEY
3Mersin University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Mersin, TURKEY
4Yuzuncu Yil University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, Van, TURKEY
5Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Gaziantep, TURKEY
6Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Mersin, TURKEY

Keywords: Antioksidan, Lösemi, Oksidatif stres, Paraoksonaz (PON), Polimorfizm
Paraoksonaz 1 (PON1), sistemik oksidatif stresin etkilerini önlemede rol oynayan önemli bir antioksidan enzimdir. Çalışmamızın amacı, PON1 L55M polimorfizmi ve lösemi gelişimi arasındaki olası ilişkiyi araştırmak ve PON1 genotipleri ile PON1 enzim aktiviteleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Lösemi tanısı almış 102 hasta birey ve 112 sağlıklı kontrol grubunun genotipleri PCR-RFLP yöntemi ile belirlendi. PON1 enzim aktivitesi Eckerson yöntemi ile ölçüldü. PON1 L55M polimorfizmine ait MM genotip oranları kontrol grubunda %6.3 iken lösemili hastalarda % 7.8 idi (p= 0.39). PON1 enzim aktivitesi kontrol grubunda 118.8 ± 115.1 U/mL iken lösemili hastalarda düşük olarak saptandı (75.6 ± 64.4 U/mL, p= 0.004). PON1 L55M polimorfizmine ait MM genotipli bireylerin PON1 enzim aktivitesi kontrol grubunda 57.43 ± 21.61 U/mL iken lösemili hastalarda düşük olarak saptandı (39.18 ± 45.61 U/mL). Bizim bulgularımız PON1 L55M polimorfizmi genotip oranlarının lösemi gelişimini etkilemediğini göstermektedir. Bununla birlikte, düşük PON1 enzim aktivitesi tek başına ve PON1 L55M polimorfizmi ile birlikte lösemi riski artışı ile ilişkilidir. Ayrıca ileri yaş lösemiye yakalanma olasılığını yükseltir.