International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 13-20
Kolorektal Kanser Riski ile Hipoksiyle İndüklenen Faktör-1 Alfa (HIF-1α) ve von Hippel-Lindau (VHL)

H. Saygin DEMIREL1, Pelin TASDEMIR2, Sumeyra CETINKAYA1, Ilknur CINAR1, Tevfik KUCUKKARTALLAR3, Gul DURSUN1

1Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Biology, Konya, TURKEY
2Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Konya, TURKEY
3Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Konya, TURKEY

Keywords: Kolorektal kanser, HIF-1α, VHL, rs11549465, rs11549467
Kolorektal kanser insanda sık görülen dört kanser türü arasında yer alır ve ölüme götüren kanserler içerisinde ikinci sıradadır. Hipoksi, anjiogenez, proliferasyon, migrasyon, invazyon, adhezyon ve sağkalımı içeren metastatik süreçte rol alan pek çok geni kontrol eder. Birçok kanser türünün gelişmesinde etkili olduğu düşünülen HIF-1α gen proteini hücrenin hipoksiye cevabının anahtar regülatörüdür. VHL proteini tümör baskılayıcı bir genin ürünü olup, hipoksiye cevap yolağında önemli rol alır. Biz bu çalışmada, HIF-1α geninin rs11549465 (1772C > T), rs11549467 (1790G > A) polimorfizmleri ile VHL geninin rs779805 (5’UTR A > G) polimorfizmini ve ayrıca yaş, cinsiyet, ailede kanser öyküsü, sistemik hastalıklar, beyaz toprak maruziyeti, sigara ve alkol tüketimi ile CRC riski arasındaki ilişkiyi araştırdık. Çalışmaya, histolojik olarak teyit edilen CRC tanısı almış 92 hasta ile kontrol grubu olarak 101 birey katıldı. DNA izolasyonu için periferal kan kullanıldı. HIF-1α genindeki rs11549465 C > T ve rs11549467 G>A polimorfizm değişimlerini genotiplemek için ARMS-PZR; VHL rs779805 A > G polimorfizm değişimini genotiplemek için PZR-RFLP moleküler tanı yöntemleri kullanıldı. Hasta grubunda, HIF-1α1772C > T polimorfizminin CT/TT genotipleri CRC riski ile istatistiksel anlamda ilişkili bulundu (OR= 1.96, 95% CI= 1.02-3.77, p< 0.05). Ayrıca kanser öyküsü, ileri yaş, erkek cinsiyet, eşlik eden hastalıklar ve beyaz toprak maruziyetinin kolorektal kanser için birer risk faktörü olduğu istatistiksel analizlerle belirlendi (p< 0.05). Hastaların TNM evreleri ile genotip dağılımları arasında belirgin bir ilişkiye rastlanmadı (p> 0.05). Sonuç olarak, HIF-1α C1772T polimorfizminin CT/TT genotipleri, ailede kanser öyküsü ve beyaz toprak maruziyeti CRC için birer risk faktörüdür ve CT/TT genotipi kolorektal kanserin erken tanısında avantaj sağlayabilir bir risk belirteci olarak kullanılabilecektir.