International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 1-7
Akut Lösemi Hastalarında APC Tümör Baskılayıcı Geninin Artmış Hipermetilasyonu

Ozden HATIRNAZNG1, Sinem FIRTINA1, Yucel ERBILGIN1, Ugur OZBEK2, Muge SAYITOGLU1

1Istanbul University, Aziz Sancar Institution for Experimental Medical Research, Department of Genetics, , Istanbul, TURKEY
2Acıbadem University, Acıbadem Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul, TURKEY

Keywords: APC, metilasyon, Ekspresyon, Akut lösemiler, WNT sinyal ileti yolağı
WNT sinyal ileti yolağı evrimsel olarak korunmuş, lenfosit progenitor hücrelerin büyümesi ve farklılaşmasında görevli önemli bir yolaktır. Son yıllarda yapılan çalışmalar WNT sinyal ileti yolağının hematopoetik malignansilerde de önemli bir yeri olduğuna işaret etmektedir. WNT sinyal ileti yolağında görev alan APC geni, B-katenini degrede eden degredasyon kompleksi elemanlarından birisi olması nedeniyle yolağın negatif regülasyonunda anahtar role sahiptir. Gende meydana gelen inaktive edici mutasyonlar veya metillenme, WNT aktivasyonuna sebep olmaktadır. Bu çalışmada APC geni ekspresyonu ve metilasyonu çocukluk çağı akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemi hastalarında (n= 118) metilasyon spesifik PZR ve eş zamanlı kantitatif PZR ile incelenmiştir. APC geni promotör bölgesi hastaların %56’sında (%49.2 B-ALL, %62.5 T-ALL %64.1 AML hastalarında) hipermetile olarak tespit edilmiştir. Metilasyonun, gen ekspresyonuna olan etkisini değerlendirmek için APC mRNA seviyeleri incelendiğinde tüm akut lenfoblastik lösemi hastalarında anlatımın kontrollere göre istatistiksel olarak azaldığı görülmüştür. APC anlatımı ile klinik parametreler arasında bir korelasyon gözlememekle birlikte, APC promotör metilasyonunun farklı ALL fenotipleri arasında farklı gen anlatım düzeylerine neden olduğu gözlenmiştir.