International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 4 Page(s): 206-214
Karaciğer Metastazlı Meme Kanseri Hastalarında Prognostik Faktörler: Moleküler Alt Tip Ve Lokal Karaciğer Tedavisinin Etkisi

Ozturk ATES1, Deniz Can GUVEN2, Taner BABACAN1, Veli SUNAR1, Furkan SARICI1, Sercan AKSOY1, Ali R SEVER3, Yavuz OZISIK1, Kadri ALTUNDAG1

1Hacettepe University Cancer Institute, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, TURKEY

Keywords: Metastatic meme kanseri, Karaciğer metastazı, Moleküler subtip, Lokal karaciğer tedavileri
Karaciğer metastazları meme kanserinin (MK) genellikle son döneminde gelişir ve çoğunlukla olarak karaciğer dışı metastazlara eşlik eder. MK hastasındaki karaciğer metastazlarının (KM) prognozu, kemik ve yumuşak doku metastazlarına göre daha kötüdür. Bu çalışmada, KM’li hastalarda bazı klinikopatolojik prognostik faktörleri analiz etmeyi amaçladık. Ocak 2000- Temmuz 2015 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü’nde tanı konulup tedavi edilen 4300 meme kanseri hastalarının izlem kayıtları geriye dönük olarak analiz edildi. Karaciğer metastazlı toplam 312 hasta çalışmaya alındı. Tanıda KM olan ve takip sırasında karaciğer metastazı gelişen hastalar çalışmaya dahil edildi. Toplam 50 (% 16) hastada ilk metastaz yeri karaciğerdi. İzole KM sadece 36 hastada (% 11) görüldü, ancak hastaların çoğunda kemik metastazı ve karaciğer metastazı vardı (n = 148,% 47). Karaciğer metastazı ilk tanıdan itibaren ortanca 40,5 (5-262) ayda gelişti. Çok değişkenli analiz ile yapılan değerlendirmede karaciğer metastazına kadargeçen zaman düşük dereceli (1-2 grade) tümörlerde daha uzun bulundu. Tüm grupta HM sonrası ortanca genel sağ kalım 18 aydı. Çok değişkenli analiz ile uzun yaşam; triple negatif dışı moleküler alt tip, tanıda düşük evre hastalık ve lokal karaciğer tedavi uygulaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Sistemik ve hedefe yönelik tedavideki gelişmelerin yanı sıra lokal hepatik terapiler, hepatik metastazlı hastaların sonuçlarını daha da iyileştirebilir.