International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 4 Page(s): 199-205
Beyin Metastazı Olan Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanser Hastalarında Sağkalımı Etkileyen Faktörler

Hakan HARPUTLUOGLU1, Nihal KAPLAN1, Mustafa DIKILITAS1, Yavuz YAGAR2

1Inönü University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Malatya, Turkey
2Inönü University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Malatya, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Beyin metastazı, Sağkalım
Bu çalışmada beyin metastazı olan küçük hücre dışı akciğer kanser hastalarındaki prognostik faktörler ve beyin metastazının lokalizasyonu ile sağkalım arasındaki ilişki incelendi. Çalışmaya beyin metastazı olan 103 küçük hücre dışı akciğer kanser hastası alındı. Mayıs 2009 ile Şubat 2015 tarihleri arasında medikal onkoloji bölümünde takip edilen hastaların demografik, klinik özellikleri ve tedavi modaliteleri kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, performans statüsü, histopatolojik alt tipi, başlangıç tümör evresi, adjuvan tedavi durumu, ekstrakranial metastaz durumu, ilk metastaz yeri, beyin metastazının tanı yada takip sırasında saptanması, beyin metastaz sayısı ve lokalizasyonu, beyin metastazının tedavi şekli, beyin metastazından sonra sistemik tedavi alma durumu ve sağkalımları kayıt edildi. Hastaların sağkalımı, beyin metastaz tanısından ölüme kadar geçen süre ay olarak hesaplandı. Hastaların takip süresi 1 ile 42 ay arasındaydı. Her iki cins için median yaş 59 olarak hesaplandı. Hastaların beyin metastaz tanısından sonraki ortalama sağkalımı 7.2 ay olup 6 ve 12.aylardaki sağkalım oranları ise sırasıyla %36 ve %20.7 olarak bulundu. Tek değişkenli analizlerde; hastanın 65 yaşından küçük olması, iyi performans durumu, beyin metastazının tanıda saptanması, beyin metastazına cerrahi ve radyoterapi(RT) ile kombine tedavi yaklaşımı ve hastanın beyin metastazı geliştikten sonra sistemik tedavi alması sağkalımı etkileyen pozitif prognostik faktörler olarak bulundu. Çok değişkenli analizlerde ise; beyin metastazının cerrahi ve radyoterapi ile kombine tedavisi ve hastanın beyin metastazından sonra sistemik tedavi alması sağkalım için bağımsız prognostik faktörler olarak saptanırken beyin metastazının yeri ile sağkalım arasında ilişki bulunmadı. Bu çalışmada beyin metastazı olan küçük hücre-dışı akciğer kanserinde seçilmiş hasta grubunda cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içeren sistemik tedavinin sağkalım üzerinde bağımsız prognostik faktörler olduğu bulundu.