International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 4 Page(s): 189-198
Diferansiyasyon İndükleyici Faktör-1, Miyelom Hücrelerinde c-Myc ve VEGF Ekspresyonunu Baskılar

Rajni KUMARI1, Rehan KHAN1, Alpana SHARMA1

All India Institute of Medical Sciences, Department of Biochemistry, New Delhi, INDIA

Keywords: c-Myc, VEGF, DIF-1, Multipl myelom, RPMI8226
Hücre adezyon aracılı-ilaç direnci (CAM-DR), nükseden ve refrakter multipl miyelom’un (MM) suçlusu olarak belirlenmiştir. MM’de c-Myc ve VEGF aşırı ekspresyonu, kemik iliği mikro çevre MM progresyonu ve CAM-DR ile korelasyon gösterir. C-Myc, miyelom hücrelerinin hiperproliferasyonundan sorumludur, oysa VEGF, hiperproliferasyonu desteklemek için anjiyojenezi indükler. Dolayısıyla, c-Myc ve VEGF MM’deki karışık hedefleri temsil eder. Bu çalışmada, MM’de c-Myc ve VEGF ekspresyonunun şiddetini doğrulamak için online veritabanlarını inceledik. Diferansiyasyon indükleyici faktör-1’in (DIF-1) etkisi RPMI8226 hücrelerini DIF-1 (10 μM) uygulamasını takiben, qRT-PCR, western blot ve XTT ile hücre proliferasyonunu çalışıldı. DIF-1, c-Myc ve VEGF ekspresyonunu etkileyebilecek GSK-3b’yı aktive eder. Dolayısıyla, DIF-1, MM hücrelerinin hücre proliferasyonunu inhibe eder. Raporumuz, gelecekte DIF-1’in MM’de kemorezistansın üstesinden gelmek için yardımcı ilaç olarak işlev görebileceğini ortaya koyan bir ilk çalışmadır.